Esimies! Vältä nämä 5 mokaa kehi­tys­kes­kus­te­lussa

kokemuksia

Kehi­tys­kes­kus­telut ovat olleet jul­ki­sella puo­lella ja isoissa yri­tyk­sissä jo pidempään osana joh­ta­mis­kult­tuuria, mutta pk-yri­tykset ovat heränneet vasta viime aikoina mukaan niiden jär­jes­tä­miseen. Kehi­tys­kes­kus­te­luissa on monta tekijää, joita kehit­tä­mällä saadaan aikaan enemmän. 

Tässä blo­gissa käydään läpi viisi eri­laista mokaa, joita vält­tä­mättä onnistut esi­miehenä pitämään tehokkaan ja vai­kut­tavan kehi­tys­kes­kus­telun. Blogi perustuu Into­talon val­men­tajan Niina Pal­musen pitämään webi­naariin “5 hyvää tapaa mokata kehi­tys­kes­kus­te­lussa”.  

 

Moka 1: Et aseta kehi­tys­kes­kus­te­lulle mitään tavoit­teita — pidät sen vain, koska niin kuuluu tehdä 

Monissa yri­tyk­sissä kehi­tys­kes­kus­teluja pidetään vain, koska niiden aja­tellaan olevan pakol­linen paha. Kehi­tys­kes­kus­te­luista voi olla muo­dos­tunut rutiini, joka on tehty ja tullaan tekemään aina samalla tavalla. Täl­lai­sesta ajat­te­lusta pitäisi pyrkiä eroon. 

Kehi­tys­kes­kus­te­lulle on tärkeää asettaa tavoit­teita: Miksi kehi­tys­kes­kustelu pidetään? Mitä sen avulla halutaan saada aikaan? Tavoit­teiden kautta sekä esimies että työn­tekijä tie­tävät, mikä tavoite kes­kus­te­lulla on ja miten siinä kan­nattaa toimia. Kun kehi­tys­kes­kus­telun tavoitteet ovat kaikkien tie­dossa, on sekä esi­miehen että työn­te­kijän hel­pompi val­mis­tautua kes­kus­teluun. Tavoit­teiden avulla pystyy myös valit­semaan kehi­tys­kes­kus­te­lulle sopivat teemat.   

 

Moka 2: Pidät kai­kille työn­te­ki­jöillesi saman­laiset kehi­tys­kes­kus­telut 

Ihmiset ovat monella tapaa hyvin eri­laisia ja jokainen on oma yksi­lönsä. Miksi siis kehi­tys­kes­kus­te­lujen pitäisi olla kai­kille saman­laisia? Kehi­tys­kes­kus­telut voivat vaih­della eri työn­te­ki­jöiden välillä esi­mer­kiksi tee­mojen, keston ja tiheyden suhteen. Mieti esi­miehenä, miten juuri tietyn työn­te­kijän kanssa kan­nattaa toteuttaa kehi­tys­kes­kustelu. Jokaisen työn­te­kijän kuu­luisi saada esi­mie­heltään juuri sel­laista apua, tukea ja ymmär­rystä mitä juuri hän tar­vitsee.  

 

Moka 3: Säästät kaiken palautteen kehi­tys­kes­kus­teluun 

Sekä myön­teistä että raken­tavaa palau­tetta pitäisi antaa jat­ku­vasti. Jos säästät kaiken palaut­teesi vaikkapa kerran vuo­dessa pidet­tävään kehi­tys­kes­kus­teluun, työn­te­kijäsi unohtaa suu­rimman osan siitä. 

Ihminen tar­vitsee sekä risuja että ruusuja. Anta­malla myön­teistä palau­tetta vah­vistat moti­vaa­tiota ja autat jak­samaan paremmin. Raken­tavan palautteen avulla opimme uutta ja kehi­tymme ihmisenä ja työn­te­kijänä. Muista kui­tenkin antaa kiittävä ja rakentava palaute erikseen. Kun annat kiit­tävää palau­tetta, anna vain sitä. Kun taas annat raken­tavaa palau­tetta, anna vain sitä. Näin kan­nattaa toimia siksi, että ihmis­mie­lessä posi­tii­vinen palaute jää her­kästi nega­tii­visen palautteen varjoon. Kun annat ker­rallaan vain yhden­laista palau­tetta, saat asiasi menemään var­memmin perille.  

Haluatko olla hyvä esimies? Lataa tästä ilmainen Yri­tys­kult­tuurin joh­ta­minen ‑pikaopas! Saat sen suoraan säh­kö­pos­tiisi.

 

Moka 4: Kes­kityt men­neeseen sekä työn­te­kijän vir­heisiin ja epä­on­nis­tu­misiin 

Yleensä työn­tekijä tietää kyllä mah­dol­liset vir­heensä eikä niitä tar­vitse kertoa hänelle enää erikseen. Kehi­tys­kes­kus­te­lussa voi kui­tenkin pohtia vir­heiden syitä ja keinoja välttää niitä tule­vai­suu­dessa. Todella hyvä kysymys kehi­tys­kes­kus­teluun on kysyä työn­te­ki­jältä, kuinka sinä esi­miehenä voisit auttaa häntä onnis­tumaan jat­kossa paremmin. 

Kehi­tys­kes­kus­te­luissa kan­nattaa siis men­neiden vir­heiden sijaan kes­kittyä tule­vai­suuteen ja sen tuomiin mah­dol­li­suuksiin.  

 

Moka 5: Puhut itse etkä anna työn­te­kijäsi puhua 

Kehi­tys­kes­kus­te­lussa tämän pitäisi olla toisin päin: työn­tekijä puhuu ja esimies kuun­telee. Kehi­tys­kes­kus­te­lussa olisi hyvä pyrkiä aktii­viseen kuun­teluun, jossa esimies haluaa ymmärtää työn­te­kijän näkö­kulmaa ja esittää tar­ken­tavia kysy­myksiä. Kehi­tys­kes­kus­te­lussa esi­miehen pitäisi pyrkiä kuun­te­lemaan oppiakseen enemmän työn­te­ki­jästään, jotta hän voi toimia työn­te­kijän tar­peiden mukaan jat­kossa.  

Esi­miehen kan­nattaa tehdä kehi­tys­kes­kus­teluun kysy­mys­lista etu­käteen. Listaan kan­nattaa keksiä avoimia kysy­myksiä, jolloin saa myös avoimia vas­tauksia. Kehi­tys­kes­kus­te­lussa kan­nattaa esittää yksi kysymys ker­rallaan ja antaa toi­selle aikaa vastata siihen kai­kessa rau­hassa.  

Haluatko johtaa yri­tyksesi kohti kasvua?

Kasvuun joh­ta­misen pk-yri­tyksen kehi­tys­oh­jel­massa saat kon­kreet­tista val­men­nusta joh­ta­mis­tai­toihin ja yri­tys­toi­minnan suun­taa­miseen kohti uusia ulot­tu­vuuksia. Unoh­ta­matta myöskään myynnin ja asiak­kuuksien kehit­tä­mistä.

Tutustu Kasvuun joh­ta­misen val­men­nuksen sisältöön tästä!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen