Tuot­teis­ta­minen ja hin­noittelu — Aseta hinta oikein

kokemuksia

Tuot­teis­ta­miseen kuuluu tär­keänä osana hin­noittelu. Hinta osoittaa asiak­kaalle tuotteen arvon. Hin­tataso on ase­tettu oikein, kun hin­nasta ei muo­dostu myynnin estettä ja yrittäjä saa myyn­nistä tar­peeksi hyvän katteen.

Min­kä­laisia haas­teita yrittäjä voi kohdata hin­noit­telun kanssa?

 

Työstä pitää saada palkkaa

Niina Forsblom on toi­minut yrit­täjänä kah­deksan vuotta. Koi­ra­hie­rojana ja ‑trim­maajana yrit­tä­jä­uransa aloit­taneen Fors­blomin pit­kä­ai­kainen unelma toteutui vuoden 2017 syk­syllä, kun hän avasi Canin Care ‑koi­raui­malan Kou­vo­lassa.

”Työni on raken­tunut pik­ku­hiljaa oman koi­ra­har­ras­tuksen ympä­rille. Tämä on haaste, sillä ihmiset hel­posti olet­tavat, että yrittäjä on edelleen har­ras­ta­massa. Ei hah­moteta, että työstä pitää saada myös palkkaa.”

Forsblom toteaa, että oman työn hin­noittelu ei ole helppoa, var­sinkaan, kun monista vakia­siak­kaista on tullut ystäviä.

”Minusta tuntuu hel­posti siltä, että veisin ystä­viltä rahaa. Kun kysytään, pal­jonko tämä maksaa, annan usein heti kaikki mah­dol­liset alen­nukset ja sitten vielä hin­nan­pyö­ris­tyksen päälle”, Forsblom nauraa.

Mitä viivan alle jää

Forsblom lähti hakemaan vinkkejä ja tukea hin­noit­teluun ja tuot­teis­ta­miseen Into­talon tuot­teis­ta­mis­val­men­nuk­sesta.

”Kun val­men­nuk­sessa alettiin puhua nume­roista, ymmärsin, että yrit­tä­minen perustuu mate­ma­tiikkaan ja lopulta oleel­lista on se, mitä viivan alle jää.”

Forsblom on huo­mannut, että yksi­ny­rit­täjät hel­posti ali­hin­noit­te­levat teke­mi­sensä. Oikea hin­tataso on kui­tenkin oleel­linen tekijä yri­tyksen kan­nat­ta­vuuden kan­nalta.

Jokainen Fors­blomin tuot­teis­ta­mis­val­men­nus­ryh­mässä ollut yksi­ny­rittäjä päätyi lopulta korot­tamaan hintoja.

Lue lisää tuot­teis­ta­misen verk­ko­val­men­nuk­sesta täältä!

Ei ilmaista työtä vaan oikeaa hin­noit­telua

Hin­noit­teluun vai­kuttaa usein teki­jöitä, jotka eivät näy asiak­kaalle. Siksi yrit­tä­jällä on hyvä olla vahva näkemys siitä, millä tasolla hinnan pitää olla.

”Joskus asiakkaat ihmet­te­levät, miten koi­ra­hie­ronta voi olla kal­liimpaa kuin ihmisen hie­ronta. Moni ei tiedä, että ihmis­hie­rojat eivät ter­vey­den­huollon ammat­ti­laisina ole arvon­li­sä­ve­rol­lisia. Koi­ra­hie­rojat sen sijaan mak­savat myyn­nistään arvon­li­sä­veroa 24 pro­senttia, mikä näkyy luon­nol­li­sesti myös hin­noissa.”

Ulko­puo­linen näkö­kulma auttaa usein hah­mot­tamaan oman yri­tyksen toi­mintaa, tuot­teita ja hin­noit­telua uudesta pers­pek­tii­vistä.

”Into­talon tuot­teis­ta­mis­val­mennus oli herät­televä kokemus. Sain val­men­nuk­sesta ohje­nuoria, joihin palaan sään­nöl­li­sesti, kun tar­kas­telen yri­tyksen toi­mintaa esi­mer­kiksi vuo­si­ta­solla.”

”Val­men­nuk­sesta sain roh­keutta tuoda ilmi, että tämä on minun työtäni ja siitä pitää saada itsel­lekin jotakin. Työni on kivaa, mutta ei kui­tenkaan niin kivaa, että sitä ilmai­seksi tekisi”, Forsblom toteaa.

Kuva: Tmi. Pia Rii­he­läinen

 

Nyt sinäkin voit oppia tuot­teis­tamaan ja hin­noit­te­lemaan tuot­teesi oikein 21 päivän verk­ko­val­men­nuk­sessa! Val­men­nuksen voi aloittaa milloin vain ja se sisältää hen­ki­lö­koh­taisen palautteen omasta tuot­teis­tuk­sestasi. Lue lisää!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen