Kan­sain­vä­lis­ty­minen käy­tän­nössä — High­Roller webi­naari

Webi­naa­rissa 22.11.2016 oli vie­raana High­Roller-yri­tyksen toi­mi­tus­johtaja Juha Jun­tunen, joka on myös yksi yri­tyksen omis­ta­jista. High­Roller on yri­tyksen ensim­mäinen tuote, joka on väline lihas­huoltoon. Sen teh­tävänä on louk­kaan­tu­misten ennal­taeh­käisy, liik­ku­vuuden paran­ta­minen ja palau­tu­misen nopeut­ta­minen. High­Roller on suo­ma­lainen kek­sintö ja tuote.