Kiireen kes­kelle itsesi kehit­tä­miseen: parhaat kuun­nel­tavat joh­ta­misen podcastit

Kehit­ty­misesi joh­tajana ja esi­miehenä on jat­kuvaa. Useat ihmiset kui­tenkin sanovat, että aikaa itsensä kehit­tä­miseen ei tunnu löy­tyvän millään. Sinus­takin var­masti joskus tuntuu siltä, että luke­mi­selle ja oppi­mi­sille ei vain riitä millään.

Hyvä rat­kaisu luke­misen sijaan onkin kuuntelu. Tänä päivänä kuun­te­le­miseen on saa­ta­villa erittäin laa­duk­kaita ääni­kirjoja suoraan äly­pu­he­limeen tai cd-levylle soi­tet­ta­vaksi. Toinen hyvin helppo tapa kuun­nella ja kehittää itseään ovat podcastit.