Best Caravan Oy:n koke­muksia joh­ta­mis­val­men­nuk­sesta: ”On ollut hyvä ottaa aikaa ajat­te­lulle”

kokemuksia

Best Caravan Oy osal­listui Into­talon keväällä 2018 Joh­ta­misen arki ja käy­tänteet –val­men­nukseen seit­semän hengen voimin. Min­kä­laisia koke­muksia joh­ta­mis­val­men­nuk­sesta jäi?

Joh­ta­mis­val­men­nukseen osal­lis­tu­minen isom­malla poru­kalla oli miesten mie­lestä todella onnis­tunut rat­kaisu.

”Näen todella isona etuna sen, että meitä oli monta. Kes­ki­näiset kes­kus­telut kou­lu­tuksen jäl­keenkin ovat olleet antoisia”, sanoo Lasse Sorvari.

”On ollut todella hyvä peilata yhdessä asioita ja miettiä, miten meillä on totuttu tekemään jokin juttu. Monessa kohtaa ollaan todettu, että meillä on aika hyvin asiat mutta haluamme silti oppia lisää”, toteaa Jouni Juvonen.

”Hyvät jäl­ki­löylyt on aina otettu val­men­nus­päivien jälkeen ja junassa poru­kalla vielä rupa­teltu”, toteaa Matti Saari.

 

Val­men­nus­ryh­mästä uutta näkö­kulmaa

Lasse Sorvari toteaa, että Best Caravan olisi aivan hyvin voinut tilata vas­taavan kou­lu­tuksen vain omalle poru­kalleen. Ryh­mästä saatu tuki ja eri­laiset näkö­kulmat olivat kui­tenkin yksi val­men­nuksen suu­rim­mista hyö­dyistä.

Val­men­nuksen ryh­mä­kes­kus­te­luissa ja ‑töissä Best Cara­vanin väki oli välillä omalla poru­kalla, mutta val­mentaja jakoi porukan usein myös jakamaan koke­muksia muiden kanssa.

”Kun val­men­nuk­sessa oli osal­lis­tujia myös muualta kuin oman talon sisältä, näkö­kulmat avar­tuivat. Emme jääneet vain pyö­rit­te­lemään omia haas­tei­tamme ja tilan­tei­tamme, vaan kes­kustelu muiden osal­lis­tujien kanssa oli val­men­nuksen suola”, Sorvari kuvaa.

”Kou­lutus on syven­tänyt ryh­mäy­ty­mistä firman sisällä”, toteaa Jouni Juvonen.

 

Disc-ana­lyy­sistä hyviä koke­muksia

Best Cara­vanin miehet kokivat myös luon­taisen toi­min­ta­tyylin Disc-ana­lyysin erittäin hyö­dyl­li­seksi.

”Kävimme ana­lyysin tulokset avoimesi läpi omalla poru­kalla ja tun­nemme nyt toi­semme paremmin. Tie­dämme, mitkä ovat tois­temme vah­vuudet ja heik­koudet ja mihin asioihin kan­nattaa kiin­nittää huo­miota”, sanoo Matti Kivimäki.

 

Joh­ta­minen on tärkeä osa omaa työtä

Into­talon val­men­nukset ovat avoimia joh­ta­jille, esi­mie­hille ja avain­hen­ki­löille alasta riip­pu­matta. Joh­ta­misen haasteet ovat yllät­tävän saman­kal­taisia joka puo­lella.

”On ollut todella siistiä kuun­nella ryhmän koke­neita kon­ka­reita. Vaikka toi­mimme eri alalla, sovel­lamme silti saman­laisia juttuja”, sanoo ryhmän nuorin osal­listuja Vova Vlasjuk.

Best Cara­va­nilla on totuttu toi­mimaan siten, että kaikki ovat samalla tasolla. Esi­miehen on kui­tenkin muis­tettava ottaa joh­tajan rooli tar­vit­taessa.

”Hel­posti käy niin, että päi­vit­täisen teke­misen tuok­sin­nassa joh­ta­minen unohtuu. Joh­ta­minen ja porukan ohjaa­minen on meidän teh­tä­vämme. Ihmiset odot­tavat, että heitä ohjataan ja neu­votaan. Val­men­nuksen myötä joh­ta­minen on noussut tär­keäksi osaksi omaa työtä.”

 

”Olipa hyvä, että tuli läh­dettyä”

Par­haim­miksi hyö­dyiksi miehet kokivat val­men­nus­ko­ko­nai­suuden ja sen aikana oppi­misen. Matti Kivimäki huo­mauttaa, että työ­elä­mässä toi­mitaan kovalla kii­reellä ja tär­keätkin taus­talla olevat asiat unoh­tuvat hel­posti.

”Val­men­nuk­sessa on ollut hyvä ottaa aikaa ajat­te­lulle. On muis­tunut mieleen, että joh­ta­minen on muu­takin kuin vain samaa puur­ta­mista. Val­men­nus­päivät kat­kai­sivat rutiinin ja ohja­sivat ajat­te­lemaan asioita”, sanoi Matti Kivimäki.

”Joka kerran val­men­nukseen läh­tiessä on miet­tinyt, että miten­köhän tässä taas ehtii, kun on niin paljon muu­takin teke­mistä. Mutta jäl­keenpäin on aina ollut tunne, että olipa hyvä, että tuli läh­dettyä”, sanoo Matti Saari, toi­mi­pisteen vetäjä.

 

Best Caravan Oy:n miehet ker­tovat videolla, miksi joh­ta­mis­val­men­nukseen kan­nattaa ottaa aikaa.

 

 Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen