Yri­tyksesi arvokkain omaisuus – pidä huolta yri­tys­kult­tuu­rista

kokemuksia

Raken­taaksesi menes­tyvän yri­tyksen sinun täytyy rakentaa menestyvä yri­tys­kult­tuuri.

Voimme puhua yri­tys­mie­li­kuvan, brändin ja imagon mer­ki­tyk­sestä, mutta lopulta kaikki pon­nistaa kult­tuu­rista, eli siitä tavasta, millä yri­tyk­sessäsi on tapana tehdä asioita sekä oman väen kesken että asiak­kaiden parissa.

Tässä blo­gi­kir­joi­tuk­sessa Antell-Ravin­tolat Oy:n toi­mi­tus­johtaja Tomi Lantto asettaa kolme tien­viittaa yri­tys­kult­tuurin mer­ki­tyksen ymmär­tä­miseen ja sen joh­ta­miseen.

Lue, mitkä asiat täytyy ottaa huo­mioon luo­taessa pohjaa toi­mi­valle kult­tuu­rille, joka var­mistaa jouk­kueesi hyvin­voinnin ja orga­ni­saa­tiosi kil­pai­lu­kyvyn.

 

1)    Yri­tys­kult­tuuri on arvok­kaampi kuin brändi

 

Yri­tys­kult­tuuri on mää­ri­telmän mukaan yri­tyksen käyt­täy­ty­mis­normien, arvojen ja toi­min­ta­ta­pojen muo­dostama koko­naisuus.

”Yri­tys­kult­tuuri on yri­tyksen arvokkain omaisuus, jopa arvok­kaampi kuin brändi”, Tomi Lantto täh­dentää.

Yri­tyksen kult­tuuri hei­jastuu kaikkeen sen teke­miseen. Kult­tuu­ril­liset piirteet tekevät itsensä näky­viksi paitsi yri­tyksen sisällä, myös ulospäin.

”Jotta yri­tyksen brändiä voidaan rakentaa pit­kä­jän­tei­sesti, täytyy sen perustua todel­li­suuteen eli siihen, miten yri­tyk­sessä oikeasti toi­mitaan. Jos brän­di­mie­likuva on ris­ti­rii­dassa yri­tys­kult­tuurin kanssa, brändi ei ole uskottava työn­te­ki­jöille eikä asiak­kaille. Kaikki pet­tyvät.”

Huono yri­tys­kult­tuuri tekee tyh­jäksi kaiken brändin eteen tehdyn työn. Kakun täytyy olla kaunis sekä ulkoa että sisältä.

 

2)    Ihmiset ovat yri­tys­kult­tuurin kes­kiössä

 

Tomi Lantto johtaa isoa kon­sernia, jossa on 500–600 työn­te­kijää. Yri­tys­kult­tuurin mer­kitys on yhtä suuri orga­ni­saation koosta riip­pu­matta.

”Yri­tys­kult­tuurin raken­ta­misen täytyy näkyä kai­kessa arki­päi­väi­sessä teke­mi­sessä. Johtaja on tässä rat­kai­se­vassa ase­massa näyt­tä­mässä esi­merkkiä, Lantto korostaa.

”Ihmisiä ei voi huijata. He näkevät aina läpi. Jos väität, että asiakas tai työn­tekijä on tärkein, mutta oma auto­paikkasi on lähimpänä taloa, on selvää, että sinä itse olet tärkein. Myös sään­töjen on kos­kettava kaikkia. Vain ne säännöt, joita sinä itse joh­tajana nou­datat, jäävät henkiin. Muut eivät”, Lantto toteaa.

Se, min­kä­lainen yri­tys­kult­tuurin pitäisi olla, on Lanton mukaan osin ala­koh­taista. Yksi asia kui­tenkin on yhteistä kai­kille toi­mia­loille ja kaiken kokoi­sille yri­tyk­sille.

Ihmi­sistä huo­leh­ti­misen täytyy olla kaikkein tär­keintä. Sen täytyy olla kes­kiössä kult­tuurin raken­ta­mi­sessa.”

Antell rakentaa yri­tys­kult­tuuria, jossa työn­te­kijää tuetaan ja kan­nus­tetaan hen­ki­lö­koh­taiseen kehit­ty­miseen.

”Puhumme siipien kas­vat­ta­mi­sesta. Kan­nus­tamme jokaista antel­li­laista nousemaan lentoon. Haluamme vah­vistaa kaikkien antel­li­laisten siipiä ja haluamme, että jokainen saa lentää kor­keam­malla kuin koskaan ennen. Esi­miehen teh­tävänä on lentää mukana tuke­massa ja tur­vaa­massa matkaa.”

 

3)    Yri­tys­kult­tuuri rakentuu pit­kä­jän­tei­sellä työllä

 

Kult­tuurin raken­ta­minen ei käy yhdessä yössä. Toi­mivan koko­nai­suuden muo­vau­tu­minen on vuosien pit­kä­jän­teisen työn tulos.

Isossa orga­ni­saa­tiossa johtaja ei ehdi kohdata kaikkia työn­te­ki­jöitä kalen­te­ri­vuoden aikana. Pit­källä aika­vä­lillä joh­tajan on kui­tenkin tärkeää oppia tun­temaan hen­ki­lös­tönsä ja sitä kautta myös kult­tuurin joh­ta­minen hel­pottuu.

Kun kult­tuurin kehit­tä­mi­sessä on päästy tar­peeksi pit­källe, orga­ni­saatio pystyy toi­mimaan ennus­tet­ta­valla tavalla myös silloin, kun johtaja ei ole pai­kalla.

” Pitkän ajan kuluessa yri­tyk­sestä tulee joh­ta­jansa näköinen, niin hyvässä kuin pahas­sakin. Ennen pitkää johtaja saa sel­laiset joh­det­tavat, kuin hän ansaitsee, sanoo Lantto

”Jos johtaja vaihtaa työ­paikkaa parin, kolmen vuoden välein siksi, että se näyttää hyvältä cv:ssä, hänelle ei ehdi muo­dostua kun­nol­lista kuvaa pit­kä­jän­tei­sestä yri­tys­kult­tuurin raken­ta­mi­sesta. Se, että johtaja toimii näin, kertoo minulle siitä, että hän ei joko ole ymmär­tänyt tätä tai sitten nime­nomaan on ymmär­tänyt ja tietää, että hänen on pakko lähteä pois ennen kuin totuus val­kenee.”

Tomi Lantto tietää, mitä joh­tajan pitää tehdä, jos yri­tys­kult­tuuri ei ole kun­nossa.

”Silloin ei auta muu kuin katsoa peiliin.”

 

Haluatko oppia joh­tamaan yri­tys­kult­tuuria?

Tutustu pk-yri­tysten “Kasvuun joh­ta­misen” kehi­tys­oh­jelmaan, jossa paneu­dutaan oman itsen, ihmisten ja yri­tys­kult­tuurin joh­ta­miseen!

Lue tästä lisää kol­me­päi­väi­sestä “Joh­ta­misen arki ja käy­tänteet” joh­ta­mis­val­men­nuk­sesta, joka antaa sinulle kult­tuurin kehit­tä­misen työ­kalut suoraan käy­täntöön!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen