Par­haita oival­luksia Nordic Business Forum Sweden 2018 ‑tapah­tu­masta

kokemuksia

Nordic Business Forum jär­jes­tettiin jälleen Tuk­hol­massa. Tämän vuoden teemana oli “Lead Lean” ja puhujina maa­ilman par­haita asian­tun­ti­joita mm. Eric Ries, Seth Godin ja Steve Wozniak.

Intotalo jär­jesti samaan aikaan oma Live stream ‑tilai­suu­tensa Kult­tuu­ri­tehdas Kor­jaa­molla Hel­sin­gissä. Kyseessä oli ilmainen tapahtuma kai­kille aiheesta kiin­nos­tu­neille. Aktii­visen tapah­tuman isän­nöinnin ja ver­kos­toi­tu­misen lomassa ehdin kiteyt­tämään tär­keimpiä oppeja tapah­tuman puhu­jilta.

Tapah­tuman teema “Lead Lean” viittaa hyvinkin ajan­koh­taiseen, useita yri­tyksiä, kos­ket­tavaan aiheeseen. Teeman puhu­jista ainoastaan Eric Ries on puh­taasti tun­nettu Lean-kir­jailija ja val­mentaja. Muut puhujat käsit­te­levät aihetta omaa toi­min­taansa sivuten. Tämän vuoksi Lean-teeman käsittely jäi hieman ohueksi, joskin joh­ta­juutta käsi­teltiin sitäkin enemmän.

Kaikkien puhujien pii­lo­viestinä oli kui­tenkin hyvin Lean-mainen ajattelu: ajattele lop­pua­siakkaan luomaa arvoa, pyri kehit­tämään toi­min­taasi jat­ku­vasti, osal­lista ihmiset kehi­tys­työhön ja siedä epä­var­muutta teke­mi­sessä luottaen visioon.

Toi­mia­lojen muu­tokset kos­ket­tavat jokaista toi­mialaa ja yri­tystä entistä nopeammin, joten yri­tysten teke­minen täytyy olla nopeampaa, ket­te­rämpää ja asia­kas­arvoa luovaa. Siinäpä hyviä kysy­myksiä mie­tit­tä­väksi meille kai­kille :).

Seu­raa­vaksi omia havain­tojani ja kes­kei­simpiä oival­luk­siani puhu­jilta.

Anita Krohn Traaseth – “The Times They Are A‑Changin’” – what does it mean for ope­ra­tional lea­dership? Reflec­tions and lessons learned from the ongoing trans­for­ma­tional journey at Inno­vation Norway

Alkuun Anita taus­toitti Norjan, jota pidetään yhtenä maa­ilman par­haiten asiansa hoi­tavana maana, län­si­maille hyvin tyy­pil­lisiä ongelmia: ikääntyvä väestö, pieni yrit­tä­jyys­pro­sentti, mas­sii­vinen hal­linto. Heillä on kova tah­totila ja halua kehittää jul­kisia pal­ve­luitaan. Ohessa muu­tamia nostoja puheesta:

- Jul­kisten pal­ve­luiden resurssien ja rahan määrä on kas­vanut jat­ku­vasti. Kuinka voimme tuottaa jul­kisia pal­ve­luita hal­vem­malla hyö­dyntäen tek­no­logiaa? Tämä vaatii hal­li­tuk­silta uutta ajat­telua sekä roh­keutta mennä kes­kus­te­lemaan asiak­kaiden kanssa siitä, mitä he oikeasti tah­tovat.
— Lea­nissa on poh­jim­miltaan kysymys juuri tästä. Kuinka toimia eri tavalla luo­dakseen arvoa asiak­kaille.
— “Tutki tar­peita — Kes­kustele mark­ki­noiden kanssa — Kil­paile — Kehitä rat­kaisu — Saa aikaan kauppaa” ovat modernin pal­ve­lu­ke­hi­tyksen vai­heita
— Jul­kis­hal­lin­nonkin visio on “Helppo käyttää — Helppo rakastaa”. Rohkea tavoi­teltava visio mille tahansa yri­tyk­selle.

Eric Ries — Lean Startup for Cor­po­ra­tions

Mies, joka tun­netaan Lean StartUp ajat­telun isänä, avasi aja­tuk­siaan sen sovel­ta­mi­sesta suu­rempiin yri­tyksiin. Ohessa par­haita nostoja puheesta:

- Asiakkaat eivät lue lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­miasi. Eli ne eivät useinkaan toteudu sel­lai­senaan.
— Monet tavoit­te­levat kasvun kuvaajana jää­kiek­ko­mailaa, mutta se ei toteudu oikeastaan koskaan
— Lean­maiset orga­ni­saatiot tar­vit­sevat jat­kuvaa inno­vointia ja kehi­tystä sisäisenä kult­tuurina
— > Toi­saalta ihmiset kai­paavat myös rutiineja mak­si­moi­dakseen ener­giansa. Alle­kir­joit­taneen mie­lestä paras tapa olisi jakaa teke­minen kar­keasti esi­mer­kiksi 70 — 20 — 10 ‑säännön mukai­sesti. Eli 70 % resurs­seista käy­tetään nykyisen bis­neksen yllä­pitoon. 10 % täysin uuden tule­vai­suuden inno­vointiin ja kehit­tä­miseen. 20 % sen kehit­tä­miseen, mitä vaatii päästä nyky­ti­lan­teesta aiottuun visioon.

- Edes huip­pu­joh­tajat eivät pysty ennus­tamaan tule­vai­suutta. Ennuste on aina vain paras arvaus (hypo­teesi) siitä mitä tulee tapah­tumaan.
— Aina on kui­tenkin tär­keintä ottaa roh­keita uskon hyppyjä ole­tuksia kohti.
— Pyöritä “Idea — Rakenna — Tuote — Mittaa — Kerää data — Opi” — looppia mah­dol­li­simman nopeasti

- Perus­ky­symys kai­kille uusille tuot­teille ja pal­ve­luille: Onko meillä asia­kasta?
— Miksi kan­nattaa myydä vain 1 tuote? Koska sillä var­mis­tetaan, toi­miiko kyseinen tuote ja onko olet­ta­muk­semme oikea. Yhdestä pitää aina aloittaa.

- Uudet pro­jektit kan­nattaa aja­tella uusina StartUp ‑yri­tyksinä. Niissä kui­tenkin aloi­tetaan aina alusta.
— Sisäistä yrit­tä­jyyttä täytyy kaikkiin yri­tyksen osa-alueisiin. Ei vain yhteen yksikköön.
— Avain­ky­sy­myksenä yri­tyk­sissä onkin miettiä mil­laista joh­ta­juutta yrit­tä­jyyden syn­nyt­tä­miseen tar­vitaan?

- Jatkuva uudis­tu­minen pitää olla osa yri­tyksen DNA:ta. Ei vain yrit­täjän tai joh­tajan.
— “Toi­mis­toa­na­lyysi” on harvoin oikeassa
— Suunnan muutos (Pivot) muuttaa stra­tegiaa ilman, että visio muuttuu
— Älä välttele kult­tuurin yhteen­tör­mäystä. Roh­kaise siihen nopeasti, sillä se tulee ennen pitkää.

Cheri Tree – Buyology – The Science on How People Buy

Tämä esitys oli lopulta pelkkä myyn­tie­sitys. Cheri Tree on kir­jassaan kek­sinyt tavan huo­mioida eri­laiset per­soonat ja saada sen kautta aikaan parempaa myyntiä. Itse esi­tyk­sessä käy­täntöön siitä, kuinka asioita oikein tehdään, ei kui­tenkaan menty, vaan vas­taukset löy­tyi­sivät hänen kir­jastaan :). Ohessa kui­tenkin muu­tamia nostoja:

- Menes­ty­villä orga­ni­saa­tioilla myyn­tikyky on ykkönen
— Moderni myynti ei ole pelkkä nume­ropeli, vaan ennen kaikkea arvon tuottoa jokai­selle asiak­kaalle erikseen. Kyseessä on ihmispeli, jossa meidän tulee ymmärtää ihmisiä paremmin ja luoda eli­ni­käistä arvoa.
— Avain­ky­symys myynnin kehit­tä­mi­sessä on se, kuinka saan enemmän “Kyllä” ‑pää­töksiä?
— Myyn­ti­pro­sessi ei pidä olla toi­minnan kes­kiössä, vaan asiak­kaiden tarpeet
— Vain 18 % asiak­kaista osti eri tyyppiä ole­vilta hen­ki­löiltä. Avai­na­siassa on tun­nistaa ja mukauttaa omaa teke­mi­sestäsi asiakkaan tyyliin

Seth Godin – Lea­dership vs. Mana­gement: What it means to make a dif­fe­rence

Seth Godin on yksi par­haista esiin­ty­jistä ja puhu­jista, joka osaa kiteyttää moni­mut­kaisia koko­nai­suuksia yksin­ker­tai­siksi koko­nai­suuk­siksi. Itse esi­tykset ovat vauh­dik­kaita ja osa sisäl­löstä menee vauh­dissa ohikin, etenkin kun alle­kir­joit­tanut jää usein poh­timaan syväl­li­semmin joi­takin näkö­kulmia :). Ohessa huo­mioita:

- Useimmat taidot vaa­tivat kehit­tyäkseen vain asen­netta. Taidot ovat opit­ta­vissa
— Hyvät pää­tökset ovat usein vain onnek­kaita pää­töksiä. Sethin pointti oli se, että meidän ei pitäisi kes­kittyä liikaa siihen, onko päätös oikea vai väärä vaan tehdä roh­keasti pää­töksiä ja oppia niiden seu­rauk­sista. Tär­keintä on liike eteenpäin. Valinnat vs. pää­tökset.
— Talouden poh­ti­minen ei ole kes­keisin pointti. Raha on seuraus hyvästä teke­mi­sestä, eikä sitä synny vain miet­ti­mällä sitä.
— Mer­kitys auttaa sinua menemään sinne, minne tahdot mennä
— Lopet­ta­minen on voit­ta­jille. Jää­rä­päinen pus­ke­minen ja omissa ideoissa roik­ku­minen ei aina tuota par­haita tuloksia. Voit­tajat osaavat myös luopua jostain.
— Älä koskaan lopeta kuopan poh­jalla. Siitä juuri seu­raava askel on ylöspäin.

- Empatia on polku asiakkaan toi­mintaan.
— Empatia on sitä, että ymmär­rämme, kuinka toinen ihminen näkee ja kokee maa­ilman

- Joh­tajat tar­vit­sevat posi­tii­vi­suutta, kykyä pohtia mitä tapahtuu seu­raa­vaksi, mie­len­hal­lintaa sisäi­sesti, kykyä piirtää karttaa visioon.
— Heimot ovat hyvin syvällä ihmi­sissä. Rakenna heimoja roh­keasti. Jonkun on oltava heimon johtaja.
— Rohkeus on tänä päivänä sitä, että “minä tein sen”.
— Kuinka lisäät muiden ihmisten roh­keutta? Auta heitä avaamaan seu­raava ovi.

- Yri­tykset menes­tyvät ole­malla enemmän inhi­mil­lisiä. Avain­ky­symys on miettiä, kuinka teet ihmisten soit­ta­mi­sesta sinulle nau­tinnon?
— Jos olet jumissa teke­misen, esim. kir­joit­ta­misen kanssa, jatka vain teke­mistä.
— Läpi­murtoa on turha odottaa pos­ti­pa­kettina. Sitä ei ole kukaan lähet­tänyt sinulle.
— Lähde aina liik­keelle pie­nestä.
— Anna kunnia niille, keille se kuuluu. Jos asiat menevät mönkään, ota syy itsellesi.

Lena Apler – Lea­dership in a growing company in constant change

Lenan esi­tyk­sestä alle­kir­joit­tanut sai vali­tet­ta­vasti vähiten, sillä jouduin hoi­tamaan muu­tamaa tapah­tumaan liit­tyvää juok­sevaa asiaa. Ohessa muutama nosto:

- Joh­ta­juutta ei voida digi­ta­li­soida tai korvata teko­ä­lyllä.
— Kog­ni­tii­vinen älykkyys + tun­neäly + tekoäly = Täy­del­lisyys
— Kas­vussa “kont­rol­lifriikin” täytyy jäädä taakse.
— Lean-joh­ta­minen ei vaadi suuria joh­to­ryhmiä.
— Jokaisen uuden työn­te­kijän täytyy sopia yri­tyksen kult­tuurin.
— Keskity joh­tajana muiden ihmisten unelmiin, haa­veisin ja tai­toihin niin, että he saa­vut­tavat niitä ja kehit­tävät itseään.

Steve Wozniak – Mode­rated discussion with Seth Godin on Inno­vation, Tech­nology, and the Early Days of Apple

Steven haas­tattelu oli taus­toi­tusta siihen, kuinka hänestä tuli yksi Applen perus­ta­jista. Hauskoja tari­noita ja koke­muksia matkan var­relta.
Ohessa muu­tamia oppeja:

- Joskus sinun luullaan tekevän pahoja asioita, vaikka pyr­ki­myksesi olisi hyvä. Ihmiset eivät vain näe vielä samaa tule­vai­suutta.
— Sinun tar­vitsee aina vakuuttaa vain yksi ihminen: sinut itsesi.
— Kai­kissa tek­no­lo­gioissa vähemmät omi­nai­suudet ovat hyvästä. Huip­puin­no­vaatio ei ole vain lisä­omai­suuksia edel­liseen, joten tee tuot­teista helppoja käyttää.
— “Minä yritän” oli Steven vastaus kaikkeen, kun häneltä pyy­dettiin mah­dot­to­malta tun­tuvia asioita tie­to­tek­ni­sesti.
— Mistä Applen ensim­mäinen tie­tokone syntyi? Oli kil­pailu, jonka pää­pal­kintona oli matka Las Vegasiin. Steve halusi päästä sinne ja teki 3 vii­kossa ensim­mäisen pro­to­tyyp­pinsä voittaen kil­pailun.
— Hän on aina halunnut vain rakentaa hienoja asioita, ei tehdä rahaa.
— Älä pakota omia arvojasi lap­siisi tai ympä­rillä oleviin ihmisiin. Ruoki heitä sel­laisena kuin he haluavat olla.

Koko­nai­suutena tapahtuma oli loistava esi­merkki digi­ta­li­saation mah­dol­li­suuk­sista. Täysin tele­vi­sio­ta­soinen lähetys hei­jas­tettuna net­tiyh­teyden yli suu­relle val­ko­kan­kaalle toimi lois­ta­vasti. Itse yhteys ei pät­kinyt ker­taakaan ja väliajat saimme ver­kos­toitua päivän tee­moista kes­kus­tellen. Aiheista jat­kamme työs­tä­mistä val­men­nuk­sis­samme sekä webi­naa­reis­samme.

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen