Ostava yleisö — mistä löytää asiak­kaita?

kokemuksia

Lii­ke­toi­mintaa ei voi olla ilman asiak­kaita. Siksi yri­tyk­sellä on käy­tän­nössä vain kaksi teh­tävää: hankkia asiak­kaita ja pitää ne. 

Tässä blo­gissa esi­tellään neljä eri­laista yleisöä, joiden kautta voi saada uusia asiak­kaita ja kauppaaBlogi perustuu Into­talon val­men­tajan Ollis Lep­päsen 26.5.2021 pitämään webi­naariin “Ostava yleisö — mistä löydät asiak­kaita?” 

 

Mistä löytää asiak­kaita? 

Uusia asiak­kaita voi löytää hyvin monella eri tavalla, mutta tär­keintä niiden hank­ki­mi­sessa on tehdä siitä sään­nöl­linen rutiini osaksi arkea. Uusia asiak­kaita voi saada esi­mer­kiksi nykyi­sistä asiak­kaista, suo­si­tuk­sista, koh­den­ne­tulla sosi­aa­lisen median mai­non­nalla ja ilmai­sella sisäl­tö­mark­ki­noin­nilla.  

Myyn­nissä ja mark­ki­noin­nissa kan­nattaa aina aloittaa ajat­te­le­malla asiak­kaita: Ketkä ovat tavoi­tea­siak­kaitasi? Kenen haluat ostavan sinulta? Mitä pitää tapahtua, että he ostavat sinulta? Mitä pitää tapahtua, että he ostavat sinulta uudelleen ja uudelleen? Mikä on osta­misen este asiak­kaasi mie­lessä?  

 

Mistä koostuu ostava yleisö? 

Ostava yleisö tar­koittaa kaikkia niitä poten­ti­aa­lisia asiak­kaita, joita yri­tyk­selläsi on.  

Yri­tyksesi poten­ti­aa­li­sista asiak­kaista 3% on juuri nyt osta­massa. Heillä on tarve ja halu ostaa jokin tuote tai palvelu.  

6% asiak­kaistasi puo­lestaan har­kitsee osta­mista esi­mer­kiksi hake­malla rat­kaisuja netistä tai pyy­tä­mällä tar­jous­pyyntöjä.  

Yhdessä nämä ostavat ja har­kit­sevat asiakkaat muo­dos­tavat aktii­visten ostajien joukon, johon kuuluu noin joka kym­menes asiakas. Vain 9% kai­kista poten­ti­aa­li­sista asiak­kaista on aktii­visia ja aloit­teel­lisia ostajia. Yri­tyksen myyntiä ja mark­ki­nointia kan­nattaa suunnata näihin aktii­visiin ostajiin.  

23% mah­dol­li­sista asiak­kaistasi on juuri ostanut joko sinulta tai kil­pai­li­jaltasi.  

Suurin osa eli 68% poten­ti­aa­li­sista asiak­kaistasi eivät ole avoinna osta­mi­selle. He eivät tun­nista itseään asiak­kaiksi, koska eivät tiedä tuotteen tai pal­velun olevan heille tar­koi­tettu. Yleinen syy asiakkaan osta­mat­to­muuteen on se, että hän ei edes tiedä yri­tyksesi tai tuot­teesi ole­mas­sao­losta.  

Lähes 90% kai­kista poten­ti­aa­li­sista asiak­kaistasi on siis juuri ostanut tai ei ole valmis ostamaan.  

Ostava yleisö ei siis koostu vain juuri nyt osta­massa ole­vista asiak­kaista, vaan suu­resta jou­kosta mui­takin asiak­kaita.  

Miten viestiä eri­lai­sille ylei­söille? 

Juuri nyt osta­massa ole­valle asiak­kaalle kan­nattaa luoda niuk­kuuden tunne esi­mer­kiksi aika­mää­reellä tai raja­tulla mää­rällä tuot­teita. 

Lisäksi heille kan­nattaa korostaa osta­misen help­poutta, jotta myyn­ti­pro­sessi saadaan loppuun asti. 

Osta­mista har­kit­se­ville asiakkaat haluavat toden­nä­köi­sesti kuulla muiden asiak­kaidesi koke­muksia tuot­teestasi tai pal­ve­lustasi. Kerro heille, miten vanhat asiak­kaasi ovat kokeneet tuot­teesi tai hyö­tyneet siitä.

Osta­mista har­kit­sevien asiak­kaiden pelkoja kan­nattaa pyrkiä pois­tamaan. Tämä voi onnistua esi­mer­kiksi käy­mällä läpi kaikki mah­dol­liset yksi­tyis­kohdat, jotta asia­kasta ei jäisi mie­ti­tyt­tämään mikään. 

Muistuta ole­mas­sao­lostasi asiak­kaillesi, jotka ovat jo ostaneet. Van­hoihin asiak­kaisiin kan­nattaa pitää yhteyttä, sillä jäl­ki­mark­ki­nointi on parasta mark­ki­nointia. 

Kil­pai­li­joiltasi osta­neille asiak­kaille korosta posi­tii­vi­sesti omaa eri­lai­suuttasi: Miksi heidän olisi kan­nat­tanut valita sinut jonkin toisen yri­tyksen sijaan? 

Miten toimia asiak­kaiden kanssa, jotka eivät ole avoinna osta­mi­selle? Jaa vinkkejä tai neuvoja, rakenna heihin luot­ta­musta ja pyri löy­tämään heidän ongel­mansa ja tar­peensa. Pyri puhut­te­lemaan asia­kasta hen­ki­lö­koh­tai­sesti ja antamaan hänelle tunne, että juuri tämä tuote tai palvelu on oikea rat­kaisu hänelle. 

Suurin osa asiak­kaista ei ole kiin­nos­tunut tuot­teista tai pal­ve­luista eikä heillä ole edes tar­peita niille. Harva tuote on pakko ostaa. Siksi sinun täytyy saada herä­tettyä asiak­kaassasi halu ja tarve osta­mi­selle. 

Haluatko oppia lisää mark­ki­noin­nista?

Mark­ki­noinnin ja asiak­kuuksien joh­ta­misen val­men­nuk­sessa virität yri­tyksesi myynnin ja mark­ki­noinnin tehoa ja vai­kut­ta­vuutta käy­tän­nössä. Opit tekemään toi­mivan mark­ki­noin­ti­suun­ni­telman, joh­tamaan asiak­kuuksia ja otat käyttöön parhaat työ­kalut juuri sinun yri­tyksesi myynnin ja mark­ki­noinnin vauh­dit­ta­mi­seksi.

Tutustu Mark­ki­noinnin ja asiak­kuuksien joh­ta­misen val­men­nuksen sisältöön tästä!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blogit suoraan säh­kö­pos­tiisi alla ole­valla lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen