Niina Pal­munen: Yritys ei ole kivitalo

Kun perustit yri­tyksesi laadit siitä var­maankin lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­telman tai can­vaksen. Pusersit ehkä moni­mut­kai­senkin liike-ideasi sel­keään, joh­don­mu­kaiseen ja kir­jal­liseen muotoon. Mää­rit­telit kenelle myyt ja mitä, miten val­mistat tuot­teesi tai pal­velusi ja miten mark­kinoit niitä asiak­kaillesi. Laskit kus­tan­nukset, mää­rit­telit hinnat ja katteet. Sinulla alkoi olla selkeä kuva siitä, mihin olit ryh­ty­mässä. Yri­tyksesi poh­ja­piirros oli valmis.

Olit (ja siinä vai­heessa saatkin olla) hetken sel­keyden harhan val­lassa.

Sitten aloitit yri­tys­toi­minnan. Huo­masit var­masti pian, että yri­tys­toi­minta ei aina olekaan niin selkeää ja sys­te­maat­tista. Asiat eivät aina mene kuten olit suun­ni­tellut. Todel­lisuus on moni­mut­kai­sempi kuin osasit aavis­taakaan. Löysit kenties asiak­kaita, mutta tuot­teesi tar­vit­sivat lisä­omi­nai­suuksia men­näkseen paremmin kau­paksi. Tai löysit tuot­teillesi aivan uusia asia­kas­ryhmiä. Ehkä huo­masit, että valit­semasi yhteis­työ­kump­panit eivät olekaan juuri sopivia sinun tai asiak­kaidesi tar­peille tai että tar­vitset lisää uuden­laisia kump­pa­neita.

Muu­taman vuoden toi­minnan jälkeen homma on alkanut rön­syillä. Teet monen­laista ja samalla löydät vähi­tellen oman paikkasi asiak­kaiden ja muiden yri­tysten ver­kos­tossa ja lii­ke­vaihtoa alkaa olla riit­tä­västi. Tässä vai­heessa luet ehkä lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­telmasi uudestaan ja huomaat miten paljon olet oppinut yrit­tä­mi­sestä muu­tamien ensim­mäisten vuosien aikana. Eli miten vähän tie­sitkään aloit­taessasi!

Haluat jat­ku­vasti kehittää yri­tystäsi. Kaikki menes­tyvät yrit­täjät haluavat. Löydät uusia mah­dol­li­suuksia, tartut uusiin tilai­suuksiin, uudistat mark­ki­noin­tiasi ja etsit uusia asiak­kaita. Sinulla on paljon teke­mistä ja välillä aika ei tunnu riit­tävän kaikkeen tär­keään.

Juuri silloin on oikea hetki palata perus­asioiden äärelle ja päi­vittää poh­ja­piir­roksesi. Mitä todella myyt ja kenelle? Missä busi­nek­sessa olet mukana ja mistä asiak­kaasi sinulle mak­savat? Ketä asiak­kaasi todella ovat ja pal­jonko he ostavat? Teetkö oikeita, kan­nat­tavia asioita? Käy­tätkö aikasi oikein?

Muu­taman toi­min­ta­vuoden jälkeen jokaisen yrit­täjän kan­nattaa siis palata yri­tyk­sensä perustan ääreen ja tar­kas­tella min­kä­laisen ”talon” onkaan raken­tanut. Tähän palaa­miseen liittyy erittäin hyviä uutisia! Yritys ei ole kivitalo, jota on han­kalaa ja kal­lista muuttaa jäl­ki­käteen. Yritys on hel­posti muuntuva koko­naisuus, jota pystyy muut­tamaan loput­to­masti omien, asiak­kaiden tai ympä­ristön tar­peiden mukaan.

Älä kui­tenkaan lähde muu­tos­töihin ilman perustan paa­lu­tusta. Kun muutat yri­tystä, tulee sinun ensin tar­kas­tella lii­ke­toi­min­ta­mallisi perus­asioita:

1) Kenelle myyt? Älä mieti mark­ki­noin­ti­kam­panjaa ennen kuin olet tar­kas­tellut asiak­kaitasi, heidän tar­peitaan ja tuot­teidesi sovel­tu­vuutta tuohon tar­peeseen.

2) Mitä myyt? Älä jat­ku­vasti kehitä uusia tuot­teita pois­ta­matta van­hen­tu­neita tai toi­mi­mat­tomia ensin tar­jon­nastasi.

3) Millä hin­nalla myyt? Älä mieti alen­nus­kam­panjaa ennen kuin olet tar­kis­tanut, että hin­noit­te­lu­mallisi on oikea, oikealla tasolla ja toimiva.

Jos et tar­kasta ensin yri­tys­talosi perustaa kuntoon, voi sinulle käydä niin, että hie­nolle kat­to­te­ras­sillesi ei pääse mitään por­taita pitkin mai­semaa ihai­lemaan tai yri­tys­ta­lossasi on vanhan musi­kaa­li­laulun mukai­sesti portaat, jotka eivät johda yhtään mihinkään. Poista tar­peeton perus­toi­min­ta­mal­listasi ja var­mista, että poh­ja­rat­kaisu on edelleen toimiva. Sitten on aika jälleen kehittää uutta.

Kir­joittaja, yrittäjä Niina Pal­munen toimii Into­talon val­men­tajana. Hän on koh­dannut val­men­tajana satoja eri alojen pie­ny­rit­täjiä ja näkee työssään yrit­täjän arjen haasteet sekä kehit­tä­misen mah­dol­li­suudet.

 

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen