Myyn­ti­joh­tajan tehtävä kiertoon – miten jakaa vastuu myyn­nistä?

kokemuksia

Myyn­ti­johtaja. Tuo kaikki myyn­tityön langat käsissään pitävä, tii­miään tsemp­paava, suuria linjoja vetävä visio­nääri, joka tietää, minne myyn­tityön tavoitteet täytyy asettaa ja miten niihin päästään.

Sel­laiseen teh­tävään en iki­maa­il­massa itseäni koskaan kuvi­tellut.

Mutta sitten kävikin niin, että Into­ta­lolla kek­sittiin ajatus kier­tä­västä myyn­ti­joh­tajan tit­te­listä. Kaikki into­ta­lo­laiset sai­sivat vuo­ro­tellen kuu­kauden ajan istua myyn­ti­joh­tajan pal­lilla ja hoitaa teh­tävään par­haaksi kat­so­mallaan tavalla.

Hieman eri­koista, mutta meillä on muu­tekin totuttu taval­li­sesta poik­keaviin rat­kai­suihin ja inno­va­tii­visiin kokei­luihin. Miksipä siis ei?

 

Vuo­ro­tellen myyn­ti­joh­tajana

Kun idea on pääs­tetty ilmoille, siitä ei meillä ole kovin pitkä matka sen toteu­tukseen. Siispä tämän vuoden maa­lis­kuusta lähtien myyn­ti­joh­tajan titteli on kier­tänyt kuu­kausittain Into­talon koko hen­ki­lö­kunnan käsissä.

Kuu­kauden myyn­ti­joh­tajan teh­tävät ovat seu­raavat:
• Tie­dottaa
• Suun­ni­tella kuu­kauden alussa selkeä koko­naisuus (teema ja tavoitteet)
• Jär­jestää pala­verit
• Pitää soit­to­listat ajan tasalla
• Asettaa tavoitteet ja seurata niiden kehit­ty­mistä
• Yllä­pitää yleistä fii­listä
• Palkita teh­dystä työstä
• Huo­mioida myyjien kysy­mykset ja huo­le­naiheet ja tarttua niihin
• Seurata askel­mit­ta­reita (Into­talon hen­ki­löstön tavoit­teiden toteu­tu­misen ja työ­hy­vin­voinnin seu­ran­ta­työkalu)
• Seurata asiak­kuu­den­hal­lin­ta­jär­jes­telmää (CRM)

Myyn­ti­johtaja saa käy­tet­tä­väkseen kiinteän bud­jetin, jonka saa käyttää par­haaksi kat­so­mallaan tavalla. Suo­situin käyt­tö­kohde tähän men­nessä on ollut myyn­ti­tiimin moti­voi­minen eri­laisin pal­kinnoin saa­vu­te­tuista tavoit­teista.

 

Vanhat pierut ja uudet kasvot

Eipä siinä mitään, ensin puik­koihin pää­sivät ”vanhat pierut” eli pitkän linjan into­ta­lo­laiset, joille myynnin teke­minen ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­minen olivat tuttua kauraa. Sen jälkeen vuoro siir­tyikin suoraan opis­kelija-har­joit­te­li­jal­lemme, joka myöskin suo­riutui teh­tä­västään erin­omai­sesti.

Mukaan otetaan siis kaikki aiem­masta koke­muk­sesta ja sen­het­ki­sestä teh­tä­västä riip­pu­matta. Pakko teh­tävää ei kui­tenkaan ole ottaa vastaan. Tähän men­nessä kukaan ei tosin ole kiel­täy­tynyt. Vuoroja on jaettu sen mukaan, miten kunkin työ­ti­lanne puik­koihin astu­misen sallii.

 

Tuo­reita ideoita myyntiin

Jo ensim­mäisten kuu­kausien aikana huo­ma­simme, että rat­kaisu on erin­omainen. Uusi myyn­ti­johtaja tuo aina oman näkö­kul­mansa myynnin teke­miseen, ja tuoreet ideat pitävät teke­misen mie­len­kiin­toisena.

Kuu­kauden ajan hommaan jaksaa panostaa täy­sillä eikä kukaan kuormitu vas­tuusta liikaa. Kun perus­asiat, kuten CRM:n käyttö, asia­kas­re­kis­te­reiden pyö­rit­tä­minen ja tietyt vii­koit­taiset rutiinit pidetään koko ajan samoina, on pieni variointi teke­misen pai­no­tuk­sissa vain hyvää vaih­telua.

Tänä aikana olemme kes­kit­tyneet kuu­kausi ker­rallaan muun muassa oman itsen kehit­tä­miseen, tii­mi­työs­ken­telyyn, työ­hy­vin­vointiin, sosi­aa­lisen median käyttöön myynnin väli­neenä sekä moti­vaation yllä­pi­tä­miseen.

 

Rohkeus ottaa vastuu

Mutta entäs sitten, kun se oma vuoro tulee? Joku oli ehkä innoissaan, mutta minä lähinnä kau­huissani. Myynnin teke­minen on ollut tähän men­nessä hyvin pieni osa omaa työn­ku­vaani, enkä ole koskaan joh­tanut ketään.

Että mitä­köhän täs­täkin sitten seuraa? Täy­del­linen epä­on­nis­tu­minen? Myynnin sukel­ta­minen poh­ja­mutiin? Pakka sekaisin lop­pu­vuo­deksi?

Eipä siinä aut­tanut kuin ottaa nenästä kiinni ja sukeltaa myyn­ti­joh­ta­juuden syvään päähän. Tosia­siassa minulla oli jo niin monta hyvää mal­lie­si­merkkiä edel­li­siltä kuu­kausilta, että pystyin hel­posti ottamaan mallia koke­neem­milta. Uskoin sel­viäväni haas­teesta, vaikka se isolta tun­tuikin.

 

Yhdessä pys­tymme mihin vain

Nyt oma myyn­ti­joh­ta­juus­kuu­kauteni on onnel­li­sesti ohi, ja voin sanoa, että hyvinhän se meni. Yhdessä teke­misen voima on usko­maton ja jäl­keenpäin voin sanoa, että omalta muka­vuusa­lu­eelta kan­nattaa todel­lakin välillä poiketa tun­te­mat­to­mam­malle maa­pe­rälle. Opin kuu­kau­dessa val­ta­vasti uutta ja koko­nais­nä­kemys yri­tyksen toi­minnan perus­pi­la­rista, myyn­nistä, avautui aivan uudella tavalla.

Meillä oli kuu­kauden aikana todella paljon myy­tävää, yllä­tys­mo­mentteja, vauhtia ja vaa­ral­lisia tilan­teita, mutta kai­kista niistä sel­vittiin poru­kalla, sin­nik­käällä teke­mi­sellä ja lois­ta­valla yhteis­hen­gellä.

Kiertävä myyn­ti­joh­tajan tehtävä antoi mah­dol­li­suuden kokeilla omia sii­piään sel­lai­sessa toi­men­ku­vassa, johon ei itse olisi koskaan tullut muutoin hakeu­duttua. Ja mikä parasta, oival­luksen siitä, että pystyy itse asiassa aika moneen sel­laiseen juttuun, mihin ei itse olisi uskonut.

 

Kiertävä myyn­ti­joh­tajuus – jatkoon!

Myyn­ti­joh­tajan teh­tävää tullaan kier­rät­tämään Into­ta­lolla jat­kos­sakin. Näin saamme ”tuo­retta verta” ja uusia ideoita myynnin johtoon joka kuu­kausi.

Joh­tajan ei todel­lakaan tar­vitse hoitaa teh­tä­väänsä yksin, vaan apuna on koko myyn­ti­tiimin tuki ja yhteinen jaettu tie­tämys. Koko­nais­vastuu on meillä Into­ta­lolla tit­te­leistä huo­li­matta leveillä har­teilla, mutta silti on hel­pompaa, kun yksi henkilö kantaa vuo­ro­tellen vastuun tie­tyistä käy­tännön asioista.

Kiertävä myyn­ti­joh­tajuus on yksi tapa jakaa vas­tuuta myynnin teke­mi­sestä ja osal­listaa hen­ki­löstöä yhteisten tavoit­teiden saa­vut­ta­miseen. Toi­misiko tämä teillä?

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen