Myynnin kehit­tä­minen — viik­ko­rytmi kuntoon

kokemuksia

Tehokas myyn­tityö ja jatkuva myynnin kehit­tä­minen ovat jokaisen yri­tyksen eli­nehto. Ilman myyntiä ei ole asiak­kaita ja ilman asiak­kaita yri­tyk­sellä ei ole tule­vai­suutta. Siksi myyn­ti­työstä kan­nattaa tehdä sään­nöl­linen ja hyvin suun­ni­teltu osa yri­tyksen arkea.

 

Myynnin kehit­tä­minen yhdessä

Yri­tyksen jokainen työn­tekijä on osaltaan myyjä, joko suoraan myyn­ti­toi­men­pi­teiden tai esi­mer­kiksi asia­kas­ko­ke­muksen luo­misen, tuo­te­ke­hi­tyksen kautta tai yri­tys­mie­li­kuvan yllä­pi­tä­misen kautta. Myynnin kehit­tä­minen on kaikkien yhteinen asia.

Meillä Into­ta­lolla on havaittu hyväksi pyhittää tietty aika vii­kosta yhteiseen myynnin teke­miseen, jolloin kaikki työn­ku­vasta riip­pu­matta osal­lis­tuvat kon­kreet­ti­sesti käy­tännön myyn­ti­työhön. Tiistai-aamuisin koko Into­talon hen­ki­löstö ottaa yhdessä luurit kouraan ja laittaa linjat kuu­miksi asiak­kaiden suuntaan.

Toiset meistä käyt­tävät suu­rimman osan työ­ajastaan myyntiin ja toiset vain pienen osan. Yhtei­sissä myyn­ti­aa­muissa olemme kui­tenkin aina yhtenä rin­tamana kan­ta­massa kor­temme kekoon myynnin eteen.

Oleel­lista on, että kai­killa on tämä tietty aika varattuna kalen­te­rista myynnin teke­miseen. Silloin se ei jää muiden juok­sevien asioiden alle.

 

Myynnin kehit­tä­minen mark­ki­noin­nilla

Jotta myyn­ti­aamut sujui­sivat jou­he­vasti, monta asiaa on täy­tynyt tapahtua ennen sitä. Meillä asia­kas­kon­tak­tointi tapahtuu suu­rim­maksi osaksi puhe­li­mitse, joten tar­vitaan soit­to­listoja, jotta kai­killa olisi h‑hetkellä var­masti soi­tet­tavaa. Tätä varten asiak­kaille on lähe­tetty edel­lisen viikon lop­pu­puo­lella esi­mer­kiksi uutis­kirje tai jokin kam­panja, jonka tulok­sista saamme myynnin käyttöön soit­to­listan.

Koska haluamme tarjota asiak­kail­lemme arvoa, uutis­kir­jeiden sisältönä on usein jokin asia­kasta hyö­dyttävä blogi, opas, video tai vinkki, joka on myös täy­tynyt laatia ennen uutis­kirjeen lähet­tä­mistä. Mark­ki­noin­ti­toi­men­piteet ja sisäl­lön­tuo­tanto tukevat näin suoraan myyn­ti­työtä.

Myös näille myyntiä tuke­ville toi­men­pi­teille on varattava aikaa kalen­te­rista.

 

Muista myynnin jäl­kityöt

Yhtä tärkeää, kuin se, mitä tapahtuu ennen myyntiä, on se, mitä tapahtuu myynnin jälkeen. Kun asia­kas­puhelu on päät­tynyt, on rat­kai­sevan tärkeää var­mistaa asian ete­ne­minen. Yhtään läm­mintä kon­taktia ei saa hukata tai unohtaa!

Jokainen asia­kas­kon­takti kan­nattaa kirjata ylös ja tehdä muis­tiin­panoja myös siitä, mitä asiakkaan kanssa on puhuttu ja mitä sovittu. Ihmisen muisti on yllät­tävän lyhyt, ja jos kes­kus­telet kym­menien tai jopa satojen asiak­kaiden kanssa vii­koittain, et yksin­ker­tai­sesti pysty muis­tamaan kaikkea ilman kir­jan­pitoa.

Sovitut seu­raavat tapaa­miset tai kes­kus­telut lisätään kalen­teriin ja tar­joukset lai­tetaan menemään asiak­kaalle mah­dol­li­simman pian.

 

Myynnin kehit­tä­minen vaatii aika­tau­lut­ta­mista

Asiat tulevat yleensä tehok­kaimmin tehtyä silloin, kun ne on aika­tau­lu­tettu. Jotta kaikki myyntiä tukevat toi­minnot, itse myyn­tityö sekä myynnin jäl­ki­hoito ryt­mit­tyi­sivät jou­he­vasti viik­ko­rytmiin, olemme laa­tineet myynnin ja mark­ki­noinnin luku­jär­jes­tyksen, joka var­mistaa, että kai­kille teh­tä­ville on varattu riit­tä­västi aikaa.

Luku­jär­jes­tykseen voidaan merkata päi­vä­koh­tai­sesti myös asia­kas­kon­taktien, käy­tyjen kes­kus­te­lujen, teh­tyjen tar­jouksien ja klousat­tujen kaup­pojen määrä.

 

Myynnin kehit­tä­minen tavoit­teiden kautta

Jos haluat tehdä jotakin tulok­sel­li­sesti, aseta itsellesi kon­kreet­tiset tavoitteet. Myyn­ti­työssä tavoit­teiden on eri­tyisen tärkeää olla rea­lis­tiset, selkeät ja mitat­tavat.

Tavoitteen toteu­tu­mista on helppo seurata jaka­malla se pie­nempiin osiin. Siksi isommat, vuosi‑, kvar­taali- tai kuu­kausi­ta­voitteet kan­nattaa jakaa vaikkapa viik­ko­ta­voit­teisiin. Viik­ko­ta­voit­teena voi olla vaikkapa 20 asia­kas­kon­taktia.

Näiden tavoit­teiden toteu­tu­mista on helppo seurata viik­ko­ta­solla myynnin ja mark­ki­noinnin luku­jär­jes­tyksen avulla. Meillä Into­ta­lolla kulunut viikko käydään läpi per­jantain myyn­tit­sek­kauk­sessa.

Ota sinäkin myyn­tityö haltuun yksin­ker­taisen myynnin ja mark­ki­noinnin luku­jär­jes­tyksen avulla!

(Sisältää esi­merkin Into­talon myynnin ja mark­ki­noinnin viik­ko­ryt­mistä.)

Tilaa mak­suton työkalu suoraan säh­kö­pos­tiisi tästä:

Kiin­nos­taako yri­tyksesi myynnin ja mark­ki­noinnin käy­tän­nön­lä­heinen kehit­tä­minen?

Mark­ki­noinnin ja asiak­kuuksien joh­ta­misen val­mennus on tar­koi­tettu sinulle, jos sinulla on halua kehittää tavoit­teel­li­sesti yri­tyksen myynnin teke­mistä sekä ottaa haltuun modernin mark­ki­noinnin työ­kalut.

Lue lisää Mark­ki­noinnin ja asiak­kuuksien joh­ta­misen val­men­nuk­sesta!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen