Miten johdat yri­tyksesi krii­sistä?

kokemuksia

Koro­na­kriisi on vai­kut­tanut kaikkiin suo­ma­laisiin yri­tyksiin välit­tö­mästi tai välil­li­sesti. Toi­saalla vai­ku­tukset ovat olleet suo­rastaan kata­stro­faa­liset, toi­saalla vielä tois­tai­seksi vähäiset tai jopa posi­tii­viset.

Kriisi on joka tapauk­sessa meille kai­kille yhteinen. Vaikka poik­keus­o­lojen aiheuttaja on koko maa­il­malle uusi, krii­si­ti­lan­teesta sel­viä­miseen on ole­massa tiettyjä toi­mi­viksi todettuja keinoja, joista voimme ottaa oppia.

Pk-yri­tyksen koro­na­kriisin check-list

Poik­keus­ti­lasta sel­viy­ty­miseen tar­vitaan nyt käy­tännön tekoja. Kaikki mah­dol­liset tar­jotut tuki­muodot kan­nattaa myös käyttää nyt hyväksi.

Tilaa tämän artik­kelin lopusta säh­kö­pos­tiisi mak­suton Korona-poik­keus­ti­lanne check-list, jonka avulla voit tar­kistaa kaikki tar­vit­tavat toimet lii­ke­toi­minnan krii­si­ti­lan­teesta sel­viy­ty­miseen.

Miten haak­si­ri­kosta sel­vitään?

Into­talon webi­naa­rissa 7.4.2020 käytiin läpi krii­sistä sel­viy­ty­mistä erään haak­si­rik­koe­si­merkin kautta.

Tut­ki­mus­mat­kailija Sir Ernest Shacle­tonin tut­ki­mus­ret­kellä käyttämä alus Endu­rance juuttui jäihin tam­mi­kuussa 1915 ja upposi jäihin mar­ras­kuussa 1915, jolloin mie­histö siirtyi jään päälle ja lopulta pie­nelle Ele­fant­ti­saa­relle Ete­lä­man­tereen poh­jois­osaan. Mie­histö pelas­tettiin lopulta elo­kuussa 1916 ilman ainut­takaan kuo­lo­nuhria.

Keinot 11 kuu­kauden haak­si­ri­kosta sel­viy­ty­miseen ovat hyvin sovel­let­ta­vissa myös yri­tyksen ja hen­ki­löstön joh­ta­miseen poik­keus­ti­lassa.

5 keinoa johtaa krii­si­ti­lan­teessa:

1. Kan­nusta ja ins­piroi: Var­mista, että alaistesi saavat tehdä sitä, mistä he naut­tivat. Aseta heille rea­lis­tiset tavoitteet.

2. Ole läsnä: Vietä aikaa alaistesi kanssa, kuuntele heidän huo­liaan ja opettele kom­mu­ni­koimaan heidän kanssaan.

3. Pidä hauskaa: Kun työt on tehty, on juhlien aika. Oli­vatpa olo­suhteet mil­laiset tahansa luo ilma­piiri, jossa huumori kukkii ja ihmi­sillä on hauskaa.

4. Ole opti­misti, mutta samalla rea­listi: Ymmärrä tilanteen vakavuus, mutta pysy posi­tii­visena ja ajattele, että aiot selvitä siitä.

5. Pidä toi­si­na­jat­te­lijat ja rii­dan­kyl­väjät lähelläsi: Useimmat joh­tajat pyr­kivät heistä eroon, mutta pitä­mällä heidät lähelläsi tiedät, mitä he ovat teke­mässä, estät heitä myr­kyt­tä­mästä muiden mieltä. Toden­nä­köi­sesti myös opit heiltä jotain.

Lataa avuksesi korona-check-list

Lataa säh­kö­pos­tiisi kolmen sivun check-list, jonka avulla tar­kistat hel­posti pk-yri­tyksen tärkeät asiat korona-krii­sissä: Toi­men­piteet, Ske­naariot, Tuki­muodot. Oletko jo huo­mioinut kaikki?

Katso Krii­sistä sel­viy­ty­minen ‑webi­naari koko­nai­suu­dessaan tästä.

 

 Älä  jää krii­si­ti­lan­teessa yksin! Olemme apuasi kai­kissa yri­tyksen joh­ta­miseen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.

Jos kaipaat ver­tais­tukea ja asia­na­tuntija-apua, tule mukaan ryh­mä­val­men­nukseen, joka alkaa keväällä etäworks­ho­peilla ja jatkuu syk­syllä lähi­val­men­nuksena.

Lisää tietoa löydät täältä:

Kasvuun joh­ta­minen — pk-yri­tyksen kehi­tys­oh­jelma

Tule mukaan, sel­viämme tästä krii­sistä yhdessä!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen