Mistä yhdestä syystä yrit­täjät epä­on­nis­tuvat joh­tajina?

Koska he joh­tavat omista odo­tuk­sistaan ja näke­myk­sistään käsin.

“Jos johdat omasta näke­myk­sestäsi käsin, et tunne ihmi­siäsi”.
John Maxwell

Sen sijaan, että ajat­telet joh­ta­mista omista tar­peista käsin, tulisi sinun pyrkiä sel­vit­tämään mitä ihmiset haluavat. Kun autat heitä saa­vut­tamaan omat tavoit­teensa ja haa­veensa, saa­vutat sen mitä itsekin toivot. Kerron seu­raa­vaksi sinulle miksi näin on.

Useimmat yrit­täjät aloit­tavat bis­nek­sensä omista vah­voista tar­peistaan ja haluistaan. Tämä voi kui­tenkin olla vahin­gol­lista, kun palkkaat lisää väkeä. Temppu tulla hyväksi joh­ta­jaksi yri­tyksesi ihmi­sille, olivat he vaki­tuisia tai osa-aikaisia, on kuvi­tella heidät samaan tilan­teeseen kuin sinä olit yri­tys­toi­mintasi alussa: täynnä toivoa, intoa ja uskoa tehdä suuria ja mer­ki­tyk­sel­lisiä asioita itsellesi.

Tällöin yri­tyksesi ihmiset kokevat, että se on paikka missä he voivat saa­vuttaa omat unel­mansa ja löytää oman mer­ki­tyk­sensä. Tämä saa heidät tekemään par­haansa yri­tyksen eteen ja lopulta myös sinä, yrittäjä ja omistaja, saat haluamasi.

Jos taas haluat vain saada ihmiset tekemään juuri niinkuin sinä tahdot, joudun varoit­tamaan sinua. Et tule löy­tämään montaa sel­laista ihmistä.

Älä ymmärrä yllä­olevaa sano­maani väärin. Sinun visiotasi ja syitä miksi teet työtäsi tar­vitaan edelleen viemään yri­tystäsi eteenpäin. Ihmisten on vain tun­nettava, että se on myös heidän yri­tyk­sensä, joka täyttää heidän hen­ki­lö­koh­taiset visionsa ja mer­ki­tyk­sensä. Parhaat joh­tajat etsivät jat­ku­vasti keinoja kuinka yri­tyksen visiot ja tavoitteet voi­sivat tukea ihmisten hen­ki­lö­koh­taisia visioita ja tavoit­teita. Yritys on työkalu ihmisiä varten, ei toi­sinpäin.

Pysähdy, mieti ja uudel­lee­noh­jelmoi itsesi

Tiedän hen­ki­lö­koh­tai­sesti erittäin hyvin, että yrit­tä­jyyden alku­tai­pa­leella täytyy usein työs­ken­nellä tuli perseen alla, jotta lii­ke­toi­minta alkaa pyöriä. Tällöin myös ajatus “johtaja kehit­ty­mi­sestä” ei ole ensim­mäisenä mie­lessä. Mikäli kui­tenkin haluat kas­vattaa itseäsi ja lii­ke­toi­min­taasi, täytyy aja­tuk­selle: “joh­tajana kehit­ty­minen” raivata tilaa aja­tuk­sistasi.

“Lii­ke­toi­mintasi on aina yhtä kuin joh­ta­misesi taso”
John Maxwell

Lii­ke­toi­mintasi ei koskaan yllä joh­ta­mis­tasosi ylä­puo­lelle. Koska myös tie­detään, että ilman kas­vu­halua yri­tyksesi tulee lopulta kaa­tumaan, on ainoa keino kasvun saa­mi­seksi kehittää itseäsi. Paras keino aloit­taakin matkasi kohti joh­ta­juuden seu­raava tasoa on pysähtyä ja uudel­lee­noh­jel­moida ajat­telusi sekä teke­misesi.

Pysähdy nyt

Ole rehel­linen itsellesi ja mieti missä olet tällä het­kellä? On ymmär­ret­tävää olla vihainen, kun tuntuu, että joudut taas aloit­tamaan uuden homman, mutta luota minuun, tämä on nyt kaiken vaivan arvoista.

Itse asiassa, jos mie­timme yhdessä hetken, oppi­minen pitää nähdä eli­ni­käisenä pro­jektina, eikä yksit­täisenä suo­rit­teena. Tällä tavoin sinun ei aina tar­vitse aloittaa hommaa alusta. Vaikka et tah­toi­sikaan itse oppia koko eli­ni­kääsi yrit­täjänä ja joh­tajana, kehittyy maailma ympä­rilläsi joka tapauk­sessa. Ilman oppi­mista aika ajaa sinusta ohitsesi.

Uudel­lee­noh­jelmoi nyt myös tapasi ja ota aikaa joh­ta­juuden oppi­mi­sille. Aseta tavoit­teita ja aika­tauluja, mutta älä vaadi itseltäsi liikoja. Aikasi oppi­mi­selle voi olla päivän ensim­mäinen tunti, maa­nantai, ilta­päivä, mikä vain, kunhan otat aikaa itsesi kehit­tä­miseen joh­ta­juu­dessa.

Muista, että jos et kehitä itseäsi, et voi auttaa mui­takaan kehit­tymään.

Tämä kir­joitus on tehty aut­tamaan sinua. Minä ja Intotalo autamme ihmisiä olemaan parempia joh­tajia. En ole pelle eikö Intotalo ole sirkus, jotka tekevät hassuja asioita. Olemme tosis­samme itsensä kehit­tä­misen kei­nojen kanssa.

Kir­joittaja on val­mentaja, joka on työs­ken­nellyt yrit­täjänä, joh­tajana, alaisena ja työs­ken­telee täl­läkin het­kelle joh­ta­juutta vaa­ti­vissa teh­tä­vissä.

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen