Kuu­kauden blogi har­joit­te­lusta

kokemuksia

Intotalo on toi­minut nyt neljän viikon ajan meidän työ­paik­ka­namme. Olemme kaksi ensim­mäisen vuoden lii­ke­ta­louden opis­ke­lijaa Kajaanin ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Tulimme Into­ta­lolle har­joit­teluun avoimin ja posi­tii­visin mielin. Ase­timme tavoit­teeksi, että otamme homman kuin homman vastaan ja haluamme oppia, miten myynti ja mark­ki­nointi toi­mivat. Har­joittelu on mennyt todella nopeasti, mutta eihän 4 viikkoa ole pitkä aika. Ajan nopeaan kulu­miseen on vai­kut­tanut ehkä myös kevään piristävä aurinko, jota olemme saaneet ihas­tella toi­miston isoista ikku­noista!

 

Työ­teh­täviä Into­ta­lolla?

Työ­teh­täviä on ollut moni­puo­li­sesti, jota tie­tenkin toi­voimme! Opimme talon tavoille nopeasti ja jo toisena päivänä pää­simme työn touhuun. Saimme päi­vittää Into­talon sosi­aa­lista mediaa vii­koittain, teimme yri­tyksen sisäisiä työ­teh­täviä sekä kir­joi­timme tänne blogiin pos­taukset webi­naa­reista. Välillä ren­tou­duimme myös opet­tavaa ääni­kirjaa kuun­nellen. Intotalo on todella hyvä yritys, jossa suo­rittaa har­joittelu. Annetut työ­teh­tävät pal­ve­levat var­masti hyvin tule­vissa opin­noissa.

 

Mitä opimme?

Vaikka har­joittelu oli lyhyt saimme kerättyä kasaan paljon oppeja. Opimme, kuinka jokainen yksilö vai­kuttaa lop­pu­tu­lokseen ja jokai­sella on mer­kitys. Into­ta­lolla myös kan­nus­tetaan työ­ka­ve­reita saa­vut­tamaan omat tavoitteet. Opimme myös, joskin vasta pin­ta­raa­pai­sulta, kuinka mark­ki­nointi tämän kokoi­sessa yri­tyk­sessä toimii. Eri­laiset työ­teh­tävät ovat avanneet silmiä ja jotkin kou­lussa opitut asiat ovat kon­kre­ti­soi­tuneet. Tärkein oppi­mamme on ollut se, kuinka kou­lussa opitut teoriat kon­kre­ti­soi­tuvat. Teoriaa ei siis pidä pitää koko totuutena, vaan sen mer­kitys kon­kre­ti­soituu työ­elä­mässä.

 

Har­joittelu on nyt lopuillaan. Käteen on jäänyt paljon hyviä tietoja ja taitoja tule­vai­suutta varten. Opimme lyhyeen aikaan ver­rattuna paljon. Koko Into­talon porukka on ollut mahtava sekä heidän energia on tart­tunut meihin kevään aikana, jonka avulla läh­demme kesää kohti!

 

Keväisin ter­veisin Tinja ja Heidi

 

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen