Koke­muksia Into­talon verk­ko­val­men­nuk­sista

kokemuksia

Voiko ryh­mä­val­mennus olla vai­kut­tavaa, teho­kasta ja innos­tavaa verkon väli­tyk­sellä?

Tänä keväänä kaikki Into­talon val­men­nukset on toteu­tettu etäyh­teyksin koro­na­vi­rus­ti­lanteen vaa­ti­muk­sesta.

Onneksi etä­val­men­nukset ovat meille tuttuja jo monen vuoden ajalta, joten kaikkien yri­tys­koh­taisten ja avoimien ryh­mä­val­men­nusten toteu­tukset on saatu siir­rettyä verkkoon todella jou­he­vasti.

Monella saattaa olla käsitys, että verk­ko­val­mennus olisi vain webi­naa­ri­muo­toista val­men­tajan yksin­pu­helua ja osal­lis­tujien roolina olisi lähinnä pas­sii­vinen kuuntelu.

Olemme aktii­vi­sesti pyy­täneet osal­lis­tu­jilta koke­muksia Into­talon verk­ko­val­men­nuk­sista ja palautteet todis­tavat kui­tenkin päin­vas­taista.

 

Koke­muksia Into­talon verk­ko­val­men­nuk­sista

Into­talon val­men­nus­metodi perustuu hyvin vah­vasti dia­logiin, vuo­ro­vai­ku­tukseen ja pien­ryh­mä­kes­kus­te­luihin. Oikeilla verk­ko­val­men­nus­työ­ka­luilla ja ammat­ti­tai­toisten val­men­tajien avulla kaikki nämä osa-alueet pys­tytään toteut­tamaan myös verk­ko­val­men­nuk­sissa.

Kevään aikana Into­talon verk­ko­val­men­nuksiin on osal­lis­tunut noin 300 hen­kilöä ja suurin ryhmä on ollut parin­kym­menen hen­kilön suu­ruinen.

Monelle osal­lis­tu­jalle kokemus verk­ko­val­men­nuk­sesta on ollut ensim­mäinen laa­tuaan, mutta val­men­nus­päivien jälkeen on useamman kerran todettu, että nyt se todel­linen digi­loikka tuli vihdoin otettua.

Osal­lis­tujat ovat kokeneet oppi­neensa uutta paitsi itse val­men­nuksen aiheesta mutta myös etäyh­teyksien hyö­dyn­tä­mi­sestä.

 

Vil­kasta kes­kus­telua ja ver­tais­tukea

Verk­ko­val­men­nuk­sissa kes­kus­telut ovat sol­juneet vilk­kaasti sekä cha­tissa että pien­ryh­mä­huo­neita hyö­dyntäen.

Into­talon val­men­nusa­lus­talla isompi verk­ko­val­men­nus­ryhmä on mah­dol­lista välillä jakaa pie­nempiin poru­koihin kes­kus­te­lemaan.

On ollut upeaa nähdä miten hie­nosti yri­tys­joh­tajat ovat olleet val­men­nus­ryh­missä tois­tensa tukena tässä poik­keus­ti­lan­teessa. Lomau­tusten pelko, huoli oman yri­tyksen tule­vai­suu­desta ja epä­tie­toisuus puut­tuvien toi­min­taoh­jeiden vuoksi ovat olleet ryh­missä esillä.

Kaiken tämän kes­kellä osal­lis­tujien välillä on ollut läm­mintä empatiaa, käy­tännön vinkkien jaka­mista ja yhteistä tsemp­pi­henkeä.

 

Osal­lis­tujien koke­muksia Into­talon verk­ko­val­men­nuk­sista:

Ryh­mätyöt olivat antoisia!

Hyvä ja ajan­koh­tainen aihe!

Mukavaa porukkaa ja aamu­päivä meni kivasti.

Val­men­tajan tari­nointia, mie­li­pi­teitä, olisin kuun­nellut mie­lelläni vaikka kuinka pitkään. Insi­roiva kou­lu­tuttaja!

Hyvää kes­kus­telua saadaan aikaan myös etänä, kii­tokset!

Digi­aa­mu­päivä oli hyvä ja aja­tuksia herättävä.

Mie­lestäni hyvä puhuja ja kiin­nostava kuun­neltava, tuntui tie­tävän paljon eri asioista. Tulevat kou­lu­tukset tulemme ottamaan vaka­vasti siten, että otamme oman yri­tyk­semme kehit­tä­miseen mukaan kou­lu­tuksen tar­jontaa. Seu­raavaa odot­taessa!

Toimiva ja miel­lyttävä aamu­päivä. Kiitos.

Vir­kis­tävää kes­kus­telua, jota ei oikein muuten pie­ny­ri­tyk­sessä synny!

Kyllä tämä toimii. Ohjelma toimii hyvin myös pien­ryh­mä­töissä. Hyvää kes­kus­telua myös verkon kautta.

Todella mie­len­kiin­toista asiaa! Toi­vot­ta­vasti saamme yri­tyk­ses­sämme näistä kiinni ja pis­tämme hyvät neuvot täy­täntöön. Kiitos kou­lut­ta­jalle!

Oikein hienoa ja ideoita tukevaa.

Hyvin toteu­tettu.

Loistava val­mentaja, paras etä­setti ikinä ja hie­nosti tuli käy­täntöön sopivaa asiaa yri­tyksen tai yhteisön koosta riip­pu­matta.

Selkeää kou­lu­tusta, sopiva määrä sisältöä aikaan nähden.

Hyvä, selkeä ja innostava kou­luttaja.

Pirteä ole­muksesi Päivi antaa virtaa jo itsessään ja se että puhut niiden meidän “kieltä” etkä mitään hienoja termejä käyttäen.

Val­men­tajan koke­muksia Into­talon verk­ko­val­men­nuk­sista:

Kou­lutus sujui etänä paremmin kuin hyvin ja melkein kaikki oli pai­kalla 17 hlöä.

Monelle tilanne oli uusi, mutta ei enää tämän päivän jälkeen -> todettiin, että nyt se todel­linen digi­loikka on otettu.

Muu­ta­malle tämä oli ensim­mäinen etä­kou­lutus ja he kokivat oppi­vansa uutta. Yksi aikoi pitää tästä eteenpäin team­sissa kaikki pala­verit.

Kom­men­tointi cha­tissä oli melko vil­kasta, rentoa ja hauskaa.

Se, mikä oli niiiiiin hienoa oli tois­tensa tuke­minen tässä poik­keus­ti­lan­teessa. Empatia, käy­tännön vinkit ja tsemppaus toimi hie­nosti ja lämpö välittyi luurien läpi.

Päivä sujui suun­ni­telmien mukaan ja lisänä esi­miesten huikea tois­tensa tuke­minen lomau­tusten, pel­kojen ja puut­tuvien toi­min­taoh­jeiden vuoksi tässä epi­demia tilan­teessa. Empatiaa, vinkkejä ja kan­nus­tusta avoi­mesti.

Päivä meni nopeasti eikä mitään valit­ta­mista.
Voin läm­pi­mästi suo­si­tella etä­kou­lu­tusta yhtenä muotona ja tors­tai­nahan otamme toisen ryhmän kanssa uusiksi!

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Haluatko mukaan Into­talon val­men­nukseen ver­kossa tai syk­systä 2020 lähtien myös livenä?

Lue lisää Into­talon val­men­nus­tar­jon­nasta täältä: www.intotalo.com

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen