Uusi Mind­setin ja muu­toksen joh­ta­misen oppaasi, ole hyvä!

Kiitos Into­talon oppaan tilauk­sesta! Pääset lukemaan opasta heti tästä. Löydät oppaan myös säh­kö­pos­tistasi.
(Jos et löydä, kan­nattaa kurkata myös ros­ka­pos­ti­kansio.)

Tutus­tuthan myös muihin Into­talon mak­sut­tomiin oppaisiin täältä.

Me Into­ta­lolla teemme töitä paremman yri­tys­joh­ta­misen puo­lesta. Vuo­desta 2001 lähtien yri­tys­johdon val­men­nus­oh­jel­miimme on osal­lis­tunut tuhansia yrit­täjiä, joh­tajia ja avain­hen­ki­löitä pie­ny­ri­tyk­sistä kan­sain­vä­lisiin pörs­siy­ri­tyksiin.