Kesäiset ter­veiset vihe­riöltä

kokemuksia

Into­talon asiak­kuus­pääl­li­köiden blo­gi­sarja. Juho Huusko toimii Into­ta­lolla asiak­kuus­pääl­likkönä. Vapaa-ajallaan Juho on into­hi­moinen golffari ja nyt hän kertoo omasta golf-tari­nastaan sekä mah­dol­li­suu­desta hyö­dyntää lajia myös ver­kos­toi­tu­mis­mie­lessä.

Alku­tahdit lap­suu­dessa

Pääsin ottamaan ensim­mäiset lyöntini muu­taman vuoden ikäisenä. Golfia jo 1980-luvun alussa pelannut isäni otti riskin ja päästi minut mailan varteen Kotkan San­ta­lah­dessa sijainneen Kymen Golfin har­joi­tusa­lu­eella. Sen kum­mempia muis­ti­kuvia minulle ei tuosta het­kestä jäänyt. Lapsena pelai­limme golfia kave­reideni kanssa Kuh­mossa kotimme taka­pi­halla.

Suo­ritin green card ‑kurssin 11-vuo­tiaana Katin­kul­lassa. Ensim­mäinen golfin aiheuttama kolaus tapahtui heti kurssiin sisäl­ty­neessä peli­ko­keessa. Pela­simme kolme väylää oikealla ken­tällä, eikä kaikki mennyt aivan nappiin. Opet­tajan mie­lestä otin nimittäin liikaa riskejä, joten green cardia ei irronnut. Äitini muis­telee vielä nyky­äänkin sitä hetkeä, kun hän tuli hakemaan minut ja siskoni kotiin. Ei ollut kuu­lemma vaikea havaita, että kumpi sai kortin ja kumpi ei. Pienen lisä­har­joit­telun jälkeen pääsin itsekin peli­kokeen läpi. Ensim­mäiset neljä vuotta pelasin satun­nai­sesti, mutta vuoden 2000 jälkeen laji on napannut yliotteen kesäisenä ajan­viet­to­tapana.

 

Vahin­kojen kautta kohti asia­kas­pal­ve­lualaa

Työs­ken­telin reilu kym­menen vuotta sitten kul­je­tusa­lalla. Rek­ka­kuskin urani loppui kui­tenkin onnet­to­muuteen. Onneksi ihmis­henkiä ei mene­tetty, mutta sen jälkeen en enää palannut ratin taakse. Keväällä 2010 hain opis­ke­lemaan tra­de­no­miksi ja päädyin samaan aikaan töihin Katin­kultaan golf­puo­lelle.

Työs­kentely Suomen suo­si­tuimpien loma­koh­teiden joukkoon lukeu­tu­vassa Katin­kul­lassa tarjosi erin­omaisen mah­dol­li­suuden kehittyä asia­kas­pal­ve­lussa. Töitä oli paljon ja eri­laisia, usein melko mie­len­kiin­toisia, asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teita tuli vastaan päi­vittäin. Huo­masin naut­tivani ihmisten kanssa työs­ken­te­lystä ja oli mukava huomata, että moni asiakas piti tyy­listäni. Noina aikoina tutustuin moniin asiak­kaisiin ja heidän kanssaan on vielä nyky­äänkin mukava jutus­tella ja päi­vittää kuu­lu­miset.

Katin­kul­lassa työs­ken­nel­lessäni olin jär­jes­te­le­mässä eri­laisia yri­tys­ta­pah­tumia ja silmäni avau­tuivat sille, että golf tarjoaa yri­tys­maa­il­massa erin­omaisen mah­dol­li­suuden tutustua asiak­kaisiin sekä yhteis­työ­kump­pa­neihin.

 

Into­talon töihin vauhtia vihe­riöltä

Olen työs­ken­nellyt Into­ta­lossa vajaan kahden vuoden ajan. Kävin var­si­nai­sessa työ­haas­tat­te­lussa Kajaanin toi­mis­tolla. Kes­kus­te­lu­tuokio sil­loisen toi­mi­tus­johtaja Jari Haa­pa­niemen ja tuolloin vara­toi­mi­tus­joh­tajana toi­mineen Jari Junk­karin kanssa sujui muka­vasti. Sovimme kui­tenkin, että tapaan ”Hapiksen” kanssa vielä golfin mer­keissä.

Muu­tamaa päivää myö­hemmin koh­ta­simme aamu­tuimaan golf-ken­tällä. Kier­roksen aikana kävimme läpi lajiin liit­tyvien puhee­nai­heiden lisäksi myös monia muita aiheita. Samalla pys­tyimme seu­raamaan, että miten pai­ne­ti­lanteet, ja välillä myös epä­on­nis­tu­miset, vai­kut­tavat tois­temme toi­mintaan. Vajaan neljän tunnin aikana ehdimme siis tutustua toi­siimme paremmin.

Kier­roksen jälkeen rupat­te­limme vielä hetken ja sovimme, että liityn Into­talon per­heeseen.

 

Ken­tälle ver­kos­toi­tumaan

Golf avaa erin­omaisen mah­dol­li­suuden ver­kos­toi­tu­miseen. Vaikka tutut peli­ka­verit ovat yleensä mie­lui­sinta peli­seuraa, niin välillä pääsee tutus­tumaan täysin uusiin golf­fa­reihin. Yleensä kierros kestää nelisen tuntia. Sen aikana pääsee ainakin jol­lakin tasolla kär­ryille siitä, että millä alalla ja mil­lai­sissa teh­tä­vissä peli­ka­verit työs­ken­te­levät. Kier­roksen jälkeen voi sitten nap­sauttaa uudelle tutulle Lin­kedIn-yhteys­pyynnön, minkä jälkeen pysytään kär­ryillä tois­temme teke­mi­sistä. Näin uusi mah­dol­lisuus on avau­tunut.

Välillä on hyvä viedä myös asia­kas­ta­paa­miset toi­miston ulko­puo­lelle. Tänä kesänä olen päässyt tapaamaan paria asia­kasta golfin mer­keissä. Kier­roksen aikana peli on kes­kiössä, mutta myös mah­dol­lisen yhteistyön raja­pin­noista voidaan kes­kus­tella. On tärkeä tie­dostaa, että asioissa on edettävä molempien osa­puolten kan­nalta sopi­valla tah­dilla. Aina ei siis kannata tähdätä siihen, että kier­roksen aikana saa aikaan tuloksia muu­hunkin kuin kentän tulos­korttiin. Peli­silmä rat­kaisee.

 

Hyvää juhan­nusta kai­kille.

Kesä­ter­veisin,

Juho Into­ta­lolta

 

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen