Into­talon työ­kalut: Topaasia-peli kir­kastaa tiimin tavoitteet

kokemuksia

Meiltä on paljon toi­vottu blo­gi­kir­joi­tuksia hyväksi havai­tuista Into­talon työ­ka­luista, joita käy­tämme sään­nöl­li­sesti val­men­nuk­sis­samme. Tässä esit­te­lemme vallan lois­tavan työ­kalun tii­mi­työs­ken­telyn paran­ta­mi­seksi: Topaasia-pelit!

 

Miten peli voi auttaa käymään dia­logia?

Topaasia-pelit ovat yksin­ker­tai­suu­dessaan nerokas tapa kehittää tiimin toi­mintaa nopeasti ja vähällä val­mis­te­lulla.

Idea pelien kehit­tä­miseen lähti aja­tuk­sesta, miten voisi toimia kon­sult­tiyhtiö, jossa ei olisi yhtään kon­sulttia”, kertoo Topaasia-pelien takana olevan Gäl­liwashere Oy:n yrittäjä Jussi Galla.

Halusimme kehittää pelin, joka aut­taisi tiimejä käymään dia­logia.

Galla ja yri­tyksen toinen perustaja Ville Häll kävivät tuu­masta toimeen ja niin syntyi Topaasia.

 

Asian ytimeen nopeasti

Vuonna 2014 val­mis­tunut ensim­mäinen peli­versio oli lau­tapeli, joka vaati mukaan fasi­li­taat­torin ja kesti neljä tuntia. Peliä haluttiin kui­tenkin lyhentää ja yksin­ker­taistaa siten, että tiimit voi­sivat käyttää sitä itse­näi­sesti.

Tuo­te­ke­hit­telyn myötä nykyiset pelit koos­tuvat kort­ti­pa­kasta ja tii­ma­la­sista. Yksi peli­sessio kestää noin puoli tuntia eikä mukaan tarvita ulko­puo­lista asian­tun­tijaa. Siksi peliä on helppo pelata esi­mer­kiksi pala­verien aikana tai arkityön lomassa.

 

Moni­puo­linen sisältö nos­tattaa näkö­kulmia

Topaasia-peli­pakkoja on kehi­telty useita eri­laisia eri tee­mojen ympä­rille, omat pak­kansa on tehty muun muassa myynnin ja mark­ki­noinnin, asia­kas­ko­ke­muksen, työyh­teisön ja Leanin ympä­rille.

Pelin pelaa­minen on hyvin yksin­ker­taista ja perustuu pelaajien tekemiin valin­toihin tär­keim­mistä asioista tietyn näkö­kulman ympä­rillä. Tavoit­teena on herättää kes­kus­telua juuri sillä het­kellä tiimin toi­minnan vah­vim­mista, hei­koim­mista, innos­ta­vim­mista, tur­haut­ta­vim­mista, tär­keim­mistä tai vai­keim­mista asioista.

Jokaisen peli­pakan sisällöt on koos­tettu yhdessä asian­tun­ti­joiden kanssa. Peli­pakka sisältää 52 asia­korttia, jotka kat­tavat laa­jasti pelin teeman osa-alueet. Pelin aikana asioista vali­koi­tuvat jat­ko­työstöön ne asiat, jotka tiimi katsoo tär­keim­miksi.

 

Tavoit­teena kehittää tiimin toi­mintaa

Jussi Gallan mukaan Topaasia-pelit sopivat kai­kille tii­meille, joilla on yhteinen tavoite ja tarve kehittää omaa toi­min­taansa.

Pelin avulla on helppo saada aikaan sel­laisia mer­ki­tyk­sel­lisiä kes­kus­teluja, joita ei muuten käy­täisi. Tämä on ’avaimet käteen’ ‑paketti, jonka avulla tiimit voivat itse­näi­sesti kehittää toi­min­taansa.

Gallan mukaan peli muun muassa hel­pottaa vai­keiden asioiden käsit­telyä, auttaa tun­nis­tamaan pul­lon­kauloja ja löy­tämään uusia näkö­kulmia sekä lisää sitou­tu­mista yhteisiin pää­töksiin.

Topaasia-pelin tehok­kuutta on myös tut­kittu ja ”Simu­lation Gaming. Applica­tions for Sus­tai­nable Cities and Smart Infra­struc­tures” ‑teok­sessa jul­kaistun artik­kelin mukaan 71 pro­senttia Topaasia-pelin pelaa­jista koki pelin hyö­dyl­li­sem­mäksi orga­ni­saation oppi­misen kan­nalta ver­rattuna muihin kei­noihin (lähde 1).

Topaasia-peliä suo­si­tellaan pelat­ta­vaksi sään­nöl­li­sesti, jolloin par­haim­millaan syntyy pidemmän ajan­jakson kehi­tys­kaari, josta nähdään, miten asiat ovat edis­tyneet.

 

Lop­pu­tu­loksena koko­nais­nä­kemys pro­ses­sista

Intotalo on käyt­tänyt Topaasia-pelejä avoi­missa ryh­mä­val­men­nuk­sissaan jo vuosia. Val­mentaja Jari Junkkari kertoo, että peli sopii erin­omai­sesti tiimien ison kuvan kir­kas­ta­miseen.

Kort­ti­pelin hyvä puoli on se, että se pela­tessa ei jäädä väit­te­lemään näke­myk­sistä vaan päästään kes­kus­te­lemaan aidosti pro­ses­sista.”

Junkkari kertoo, että lyhyt peli sopii ajan­käy­töltään minkä tahansa val­men­nus­päivän sisäl­löksi. Eniten Into­ta­lolla on hyö­dyn­netty myynti- ja mark­ki­noin­tiai­heista peli­pakkaa.

Tämä on yksi par­haista näke­mistäni työ­ka­luista dia­login käyn­nis­tä­miseen. Lop­pu­tu­loksena ihmi­sille on aina syn­tynyt aika hyvä käsitys siitä, min­kä­lainen heidän myynti- ja mark­ki­noin­ti­pro­ses­sinsa on.

Kiin­nos­tuitko Topaasia-peleistä? Lisä­tietoa löydät täältä!

 

Lähde 1: Hannula O., Har­viainen J.T. (2018) User Satis­faction with Orga­niza­tional Learning Time-Efficiency in Topaasia Cards. In: Lukosch H., Bekebrede G., Kortmann R. (eds) Simu­lation Gaming. Applica­tions for Sus­tai­nable Cities and Smart Infra­struc­tures. ISAGA 2017. Lecture Notes in Com­puter Science, vol 10825. Springer, Cham

Piditkö tästä blo­giar­tik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset suoraan säh­kö­pos­tiisi sivun ala­laidan lomak­keella!

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen