Ari Rämö: Pomon tehtävä on saada ihmiset hyvälle tuu­lelle

kokemuksia

Yksin­ker­tainen on hyvin usein kau­nista, sanotaan. Niin joh­ta­mi­ses­sakin.

Joh­ta­minen kui­tenkin ymmär­retään sanana usein väärin tai moni­mut­kai­sesti. Joh­tuuko se his­to­riasta, jossa olemme tot­tuneet jo kou­lusta asti vir­heiden met­säs­tä­miseen, puut­tei­tamme on haettu jo kokeista lähtien puna­ky­nällä. Ensim­mäi­sessä työ­pai­kassa pereh­dytys on saat­tanut jäädä vähälle ja siitä johtuen pomo on puut­tunut teke­misiin vir­heiden kautta. Kaikkea on lähes­tytty hyvin usein nega­tii­vi­suuden kautta ja mik­ro­ma­na­gee­rattu tilan­teessa kuin tilan­teessa.

Ole­tamme pomoina, että teke­mistä pitää lähestyä puut­teiden kautta. Myyn­tior­ga­ni­saa­tiossa pitää seurata mii­nus­lukuja rapor­teissa. Myyn­ti­ko­kouk­sissa pitää käydä läpi mene­tettyjä tar­jouksia ja uppoutua his­to­riaan ja mii­nuksiin. Lähes­tymme asiaa liian usein mii­nusten kautta. Nega­tii­visten ”pitää” asioiden läpi.

Uskoakseni luo­vuutta ei ole koskaan saatu aikaan tui­jot­ta­malla mii­nuksia tai toti­sella joh­ta­mi­sella.

Mii­nustelu vie men­nessään liian hel­posti. Huomaan itsekin blogien kir­joit­ta­mi­sessa, että on liian helppo joskus kir­joittaa nega­tii­vi­sista asioista ja puut­teista. Kuten edellä aloitin itse.

Huomioi arjen posi­tii­visiin asioihin

Uskon vah­vasti siihen, että huo­nos­sakin tilan­teessa on aina ole­massa toinen posi­tii­vinen vaih­toehto. Huomio voidaan kääntää tie­toi­sesti posi­tii­visiin asioihin ja nime­nomaan onnis­tu­misiin. Onnis­tu­misten kautta saamme luotua kivaa henkeä ja onnis­tu­misen kier­rettä orga­ni­saa­tioon ja kaikkiin ihmisiin. Onnis­tu­miset luovat onnis­tu­misia.

Onnis­tu­minen luo uskoa omiin mah­dol­li­suuksiin. Se tuo oikeaa ilon tun­netta ja kun onnis­tu­miset huo­mataan, jokainen saa kai­paa­maansa arvos­tusta.

Luin tänään sat­tu­malta twii­tistä ”A person who feels appreciated, will always do more than expected.”(Debi Ireland). Kyllä näin se juuri on.

Jokainen tietää itsestään miten paljon enemmän saa aikaan kun elämä hymyilee ja on kiva fiilis. Näinhän se on töis­säkin ja missä tahansa arjen tilan­teessa. Kiva tunne, hyvä olo ja fiilis vapauttaa energiaa ja tar­tuttaa sitä myös muihin. Hymy aikaansaa hymyjä.

Moti­vaa­tiosta puhutaan paljon ja senkin voi mie­lestäni yksin­ker­taistaa tästä aja­tuk­sesta. Moti­voi­tunut ihminen on hyvällä tuu­lella. Ja kääntäen hyvällä tuu­lella oleva ihminen on moti­voi­tunut.

Pomon tärkein tehtävä on siis ehdot­to­masti pitää ihmiset hyvällä tuu­lella.

Ja nyt en tar­koita mitään hienoa tunne-ohjelmaa vaan arjen kom­mu­ni­kointia. Pomon on hyvä kes­kittyä excelin naput­telun sijaan ihmisten koh­taa­misiin ja mai­se­ma­kuuk­ke­lointiin. Olla kiin­nos­tunut ihmi­sistä ja nime­nomaan heidän onnis­tu­mi­sistaan. Kuun­nella ja olla läsnä.

Hakea onnis­tu­misia aina kun mah­dol­lista. Kertoa ja jakaa niitä muille. Nostaa ihmisiä onnis­tu­mi­silla vir­heiden hake­misen sijaan. Kir­joittaa niistä sään­nöl­li­sesti orga­ni­saation tie­dot­teisiin tai rakentaa jokin epä­vi­ral­linen tapa niiden esil­le­tuo­mi­seksi.

Jokainen koh­taa­minen rat­kaisee

Joh­ta­minen ja tulok­sekkaan orga­ni­saation raken­ta­minen ei ole täh­ti­tie­dettä. Se vaatii pomolta kes­kit­ty­mistä koh­taa­misiin. Pomon on ymmär­rettävä, että hänen teh­tä­vänsä on saada jokai­selle ihmi­selle hyvä tunne koh­taa­mi­sesta. Saada ihminen hyvälle fii­lik­selle. Tun­temaan posi­tii­visia asioita.

Joh­ta­misen tavoite on siis yksin­ker­tainen – saada toinen hyvälle tuu­lelle.

Uskon, että hyvällä tuu­lella oleva orga­ni­saatio menestyy.
Myös tulok­sel­li­sesti.

Yksin­ker­taista joh­ta­mista – Arvostaen.
———-
Lisää aja­tuksia:
http://www.liikekirjat.fi/index.php/catalog/yksinkertaista-johtamista-arvostaen/

 

Kir­joitus on jul­kaistu Into­talon Johtajuus.com ‑sivuilla kir­joit­tajan luvalla. Kir­joitus on aiemmin jul­kaistu www.ariramo.com ‑sivus­tolla.

Piditkö tästä artik­ke­lista? Tilaa uusimmat blo­gi­kir­joi­tukset säh­kö­pos­tiisi tästä.

Tilaa uutiskirje!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Valitse sinua kiinnostavat aiheet
Suostumus henkilötietojen tallentamiseen