Autamme sinua

Tar­joamme ver­tais­tukea ja käy­tännön spar­rausta joh­ta­misen arkeen par­haassa poru­kassa. Jokainen val­men­ta­jamme on itsekin kokenut yrittäjä ja esi­henkilö, joten ymmär­rämme koh­taamasi haasteet ja tar­joamme oival­tavaa tukea ja kon­kreet­tisia rat­kaisuja. Kerro meille, mikä sinua val­vottaa öisin?

Into­talon val­men­nuk­sissa saat toi­min­taasi intoa ja rotia

Autamme sinua saa­vut­tamaan tavoit­teesi ja orga­ni­soimaan arjen toi­mintasi tulok­sek­kaasti, olitpa sitten yrittäjä, yri­tys­johtaja, esimies, myyjä tai mark­ki­noija.

Teemme arjestasi hal­li­tumpaa, hel­pompaa ja tulok­sel­li­sempaa, aina 100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuulla.

tutustu valmentajiin

Tutustu
mah­taviin
val­men­ta­jiimme

tutustu valmentajiin

Hae
val­mennus-
ohjelmaan

INTOKLUBI

Kehitä yri­tystä ja itseäsi par­haassa poru­kassa

Intoklubi on Suomen innos­tavin ja käy­tän­nön­lä­heisin yri­tys­joh­tajien val­men­nusyh­teisö.

Intoklu­bissa kehität yri­tystäsi ja osaa­mistasi yhdessä toisten yri­tys­joh­tajien kanssa. Hen­ki­lö­koh­tainen yri­tys­val­mentaja tukee tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­sessa ja auttaa arjen haas­ta­vissa kysy­myk­sissä. Lisäksi saat virtaa ja intoa joh­ta­misen arkeen sekä ver­kos­toidut Intoklubin koh­taa­mi­sissa.

Oletko valmis?

Varaa tapaa­minen kans­samme

Päivi Luoma

Päivi on Into­talon lempeä, mutta tiukka toi­mi­tus­johtaja. Hän on kokenut esi­miesten ja joh­to­ryhmien val­mentaja, joka saa osal­lis­tujat puhumaan suoraan vai­keis­takin asioista.

Päivi auttaa sinua kun…

  • Haluat kehittää yri­tyksesi joh­to­ryhmän toi­mintaa
  • Sisäiset ris­ti­riidat ja vuo­ro­vai­ku­tuksen ongelmat ovat teke­misen esteinä
  • Kaipaat luot­ta­muk­sel­lista tukea ja spar­rausta omaan työhösi joh­tajana

Ollis Lep­pänen

Ollis on Into­talon perus­ta­jao­sakas ja monessa eri lii­ke­toi­min­nassa mukana oleva yrittäjä. Hän on aut­tanut satoja yri­tyksiä kir­kas­tamaan tavoit­teitaan, pal­ve­luitaan ja paran­tamaan tulosta.

Ollis auttaa sinua kun…

  • Yri­tyksesi omis­ta­ja­stra­tegia kaipaa kir­kas­tusta
  • Myynti ei tuota haluttuja tuloksia
  • Haluat uudistaa yri­tyksesi toi­mintaa ja kasvaa uusille mark­ki­noille

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Kerro meille
tilan­teestasi

Kerro meille, mihin haas­teisiin kaipaat työyh­teisösi ja yri­tyksesi kehit­tä­mi­sessä tukea. Olemme toteut­taneet satoja yri­tys­koh­taisia val­men­nuksia puolen päivän val­men­nuk­sista laa­joihin kehi­tys­oh­jelmiin.

Emme tuputa sinulle mitään val­mista sapluunaa vaan saat aina tilan­tee­seesi muo­toillun rat­kai­sueh­do­tuksen.

Voit ottaa meihin yhteyttä p. 029 009 2530, konttori@intotalo.com tai oheisen yhtey­den­ot­to­lo­makkeen kautta.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Meihin ovat luot­taneet

Val­men­nus­oh­jelmat

Tutustu val­mennus-
ohjel­miimme

Into­talon val­men­nus­oh­jelmiin on osal­lis­tunut yli 10.000 yrit­täjää, esi­hen­kilöä sekä mark­ki­noinnin ja myynnin osaajaa. Val­men­nus­oh­jel­mis­samme ver­kos­toidut eri toi­mia­lojen yri­tysten kanssa, kehität yri­tystäsi ja omaa osaa­mistasi hyvässä poru­kassa sekä saat kon­kreet­tisia työ­kaluja innos­ta­vilta val­men­ta­ji­tamme.

Joh­ta­misen ja yrit­tä­jyyden val­men­nus­oh­jelmat esi­hen­ki­löille ja yrit­tä­jille

Lähie­si­hen­ki­lö­val­mennus

10pv (verkko)

Yrit­tä­jyyden val­men­nus­oh­jelma

10pv (verkko)

Myynnin ja mark­ki­noinnin val­men­nus­oh­jelmat mark­ki­noinnin ja myynnin teki­jöille ja yrit­tä­jille

Myynnin ja mark­ki­noinnin val­mennus

10pv (verkko)

Oppaat ja webi­naarit

Lataa itsellesi
parhaat vinkit
ja työ­kalut

mak­sutta tai
osal­listu
Into­talon webi­naa­reihin.

tutustu valmentajiin

Into­talon pikaoppaat

Pikaop­paamme on kir­joi­tettu val­men­ta­jimme oppien poh­jalta sinulle, joka koet tar­peel­li­seksi kehittää yri­tystäsi sekä itseäsi.

tutustu valmentajiin

Into­talon webi­naarit

Tule mukaan kuun­te­lemaan ja kes­kus­te­lemaan koke­neiden asian­tun­ti­joiden kanssa yri­tys­joh­ta­misen tee­moista!

LEAN ja kuinka teet vähemmän
turhaa työtä ‑opas

Yri­tys­kult­tuurin joh­ta­misen 9
kul­ma­kiveä ‑opas